Författare Kelola-Mäkeläinen Hanna, Schulz Hans-Peter
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2011
Sidantal 351 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Taivalkosken kunnan alueella inventoitiin kesällä 2010 yhteensä 72 000 hehtaaria Metsähallituksen metsätalousmaata. Inventointi on osa Metsähallituksen Kansalliseen metsäohjelmaan 2015 sisältyvää kulttuuriperintöinventointihanketta. Hankkeen tarkoituksena on inventoida sekä arkeologiset että kulttuuriperintökohteet valtion metsissä ja varmistaa siten metsien monipuolinen hyödyntäminen kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Lisäksi hankkeen tavoitteena on säilyttää ja kunnostaa kulttuuriperintökohteita ja hyödyntää niitä retkeilyn kehittämisessä. Hankkeen pilotti-inventointi tehtiin vuonna 2009 Taivalkosken lounaisosissa.

Alueelta tunnettiin ennen inventointia 127 muinaisjäännöstä ja 51 kulttuuriperintökohdetta. Vuoden 2010 inventoinnissa dokumentoitiin 220 kohdetta, joissa oli yhteensä 404 alakohdetta. Näistä kohteista 91 on muinaisjäännöksiä, 16 sotahistoriallisia kohteita, kuusi rakennusperintökohteita ja 107 uuden ajan kulttuuriperintökohteita.

Uusia muinaisjäännöksiä löytyi inventoinnissa 81 kappaletta, joista 18 on esihistoriallisen ja 59 historiallisen ajan kohteita. Lisäksi löydettiin 4 ajoittamatonta muinaisjäännöstä. Esihistoriallisen ajan uusista muinaisjäännöskohteista kolme on asuinpaikkoja, 14 pyyntikuoppakohteita ja yksi on löytöpaikka. Kolmea kivipöytää ja kahta kiviröykkiötä ei pystytty ajoittamaan tarkemmin. Historiallisen ajan muinaisjäännöksistä 44 on tervahautoja, 12 tervapirttejä ja yksi on maarakenne, joka on tulkittu haudaksi.

Uuden ajan kulttuuriperintökohteissa suurimman ryhmän muodostavat erilaiset rakennusten jäänteet, joita dokumentoitiin 43 kappaletta. Lisäksi dokumentoitiin useita uitto- ja niittypatoja, niittylatoja, pilkka-, leima- ja merkkipuita, sillan jäännöksiä, poroerotusaitoja, pitkospuita, ristikkopuita, hiilimiiluja, uuttuja ja rajamerkkejä. Lisäksi löydettiin yksi liemu eli porojen suoja sekä taimikellari.