Författare Heinonen Petri, Kuokkanen Panu
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2005
Sidantal 53 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja 54
ISSN-L 1239-1670
ISBN 952-446-456-x (paInettu), 952-446-457-8 (pdf)
Sammandrag

Valtioneuvosto edellytti Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden turvaamista käsitelleen Metso-toimikunnan toimintaohjelman perusteella mm. että: “Metsähallitus tehostaa monimuotosuuden huomioon ottamista ja luonnonsuojelun kannalta arvokkaiden alueiden inventointia ja suojelua luonnonvarasuunnittelun ja alue-ekologisen suunnittelun erityiskohteilla sekä suojelualueisiin rajoittuvilla alueilla. Toimenpiteet ja niiden kohdentaminen määritellään Metsähallituksen metsätalouden ja luonnonsuojelun tulosalueiden yhteisprojektina vuoden 2004 loppuun mennessä toimenpiteen 3 luonnonsuojelubiologisten kriteerien perusteella. Kustannukset ja menetettävät kantorahatulot arvioidaan selvityksen yhteydessä. Toimenpide-esitys ei rajoita valtion talousmetsien normaaleja metsätaloustoimia selvityksen ainaa.”

Toimeksianto suoritettiin esityksen mukaisesti. Projektissa tarkasteltiin kaikkiaan vajaat 340 000 hentaaria valtion talousmetsiä ja maastotyötä tehtiin 32 000 hehtaarin pinta-alalla.

Lisäksi projektissa määritettiin n. 50 hehtaaria ennallistettavia kohteita sekä kolme sataa hehtaaria monimuotoisuuden erityiskohteita, joita käsitellään metsätalouden ympäristöoppaassa määritettyjä menetelmiä käyttäen.

Projektin kokonaiskustannukset olivat noin 800 000 €, joka koostui pääosin maastotyöstä. Tehdyt ratkaisut vähentävät Metsähallituksen metsätalouden hakkuukertymää runsaat 30 000 m3 vuodessa, nettotuloja 823 000 € vuodessa ja puunkorjuu- ja kuljetustyötä 11 henkilötyövuotta. Hakkuukertymän vähenemisen kerrannaisvaikutuksia jatkojalostuksessa ei arvioitu.

Hallitsevana teemana inventointikohteiden valinnassa oli luonnonsuojelualueiden tai arvokkaiden luontokohteiden läheisyys luonnonsuojelubiologisen tutkimustiedon mukaisesti. Tärkeitä kohteita olivat myös useiden tarkasteluun otettujen kuvioiden ryhmittymät tai jo tehdyt alue-ekologisen suunnittelun ratkaisut, joista voitiin uusien Metso-päätösten kanssa luoda laajempia kokonaisuuksia. Näiden kohteiden merkitys on huomattavan suuri suojelualueverkon kehittämisessä. Pinta-alallisesti suojelu kohdennettiin toisaalta laajoihin kokonaisuuksiin, mutta toisaalta myös pienialaisiin arvokkaisiin kohteisiin.

Tarkastelualueen valtionmaiden ekologisesti merkittävimmät kohteet on suojeltu jo aiemmin toteutuneissa suojeluohjelmissa ja alue-ekologisessa suunnittelussa. Prosentuaalisesti Metso-alueen suojeluaste kohosi marginaalisen vähän mutta projektin avulla voitiin kuitenkin tehdä paikallisesti tärkeitä pienialaisia suojeluratkaisuja sekä parantaa joidenkin pienten suojelualueiden tai luontokohteiden yhtenäisyyttä ja suojelutilannetta. Tämä suojelu kohdistui Metso-alueen suojelemattomien valtion talousmetsien luontoarvoiltaan parhaaseen osaan.

Upplagan har utgått