Författare Jaakkola Pia
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1997
Sidantal 66 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja
ISBN 952-446-029-7
Sammandrag

Tammelan alue-ekologisessa suunnitelmassa esitetään keinoja Metsähallituksen hallinnasssa olevan Liesjärven itäpuolisen alueen metsäluonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja kehittämiseksi. Alueelta etsittiin arvokkaat luontokohteet ja avainbiotoopit, luotiin ekologiset käytävät ja askelkivet sekä yhteensovitettin metsän eri käyttömuotoja.

Alue-ekologisen suunnitelman tavoitteena on metsäluonnon monimuotoisuuden turvaaminen. Avainbiotooppien ja ekologisten käytävien avulla pyritään säilyttämään alueella esiintyvät eliölajit ja lisäämään niiden leviämismahdollisuuksia. Metsänhoidossa jäljitellään luonnonmetsän dynamiikkaa ja otetaan huomioon riistan elinympäristöt.

Arvokkaat luontokohteet ja ekologisten käytävien paikat etsittiin ilmakuvien, karttojen, maastokäyntien sekä paikallistuntemuksen avulla. Suunnitelman teossa käytettiin myös osallistavaa suunnittelua, jota kautta saatiin mm. luontotietoja alan harrastajilta.

Suunnitelman vaikutukset hakkuumääriin laskettiin MELA- laskentaohjelmalla. Laskelmien mukaan alue-ekoloinen suunnitelma pienentää hakkuukertymää noin 7 %. Pitkällä aikavälillä suunnitelman avulla voidaan turvata vanhojen, yli 120-vuotiaiden metsien osuuden lisääntyminen alueen pinta-alasta.

Alue-ekologisesta suunnittelusta ja erityisesti ekologisista käytävistä ja niiden toimivuudesta ei vielä ole saatavilla tieteellisiä tutkimuksia. Suunnitelmaa tuleekin täydentaa uusien tutkimustulosten ja mahdollisten alueellisten luontoselvitysten avulla.

Upplagan har utgått