Författare Oulasvirta Panu, Leinikki Jouni
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1993
Sidantal 92 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 10
ISSN-L 1235-6549
ISBN 951-47-7544-9 (painettu)
Sammandrag

Tutkimuksen tarkoituksena oli (1) kaikuluodata kansallispuiston vesialueet pohjatopografisen kartan luomiseksi, (2) kartoittaa tärkeimmät silakan kutupaikat puiston alueella (3) inventoida puiston vedenalaista luontoa erityissuojelun ja seurantatutkimuksen kohteiksi sopivien edustavien biotooppien löytämiseksi.

Kaikuluotaukset tehtiin selkävesialueilla paperille piirtävällä kaikuluotaimella itä-länsisuuntaisilla luotauslinjoilla. Linjojen väli on 200 metriä. Saaristoalueella luotaukset tehtiin maastosuuntimien mukaan siten, että syvyystiedot kirjoitettiin suoraan numeerisessa muodossa paperille. Kaikuluotauksen perusteella puiston vesialueista laadittiin 1:10 000 mittakaavainen syvyyskartta.

Silakan kutualueiden kartoitus tehtiin touko-heinäkuussa pohjakasvillisuuden keräämiseen suunnitellulla pohjaharalla. Tutkimuksessa löydettiin kolme erillistä silakan kutualuetta.

Vedenalaisten biotooppien inventointi suoritettiin sukeltamalla touko-elokuussa. Tutkimuksia tehtiin 23 erillisellä alueella, joista laadittiin pohjan biotooppeja esittävät kartat. Tutkimusta varten kehitettiin pohjanlaatua ja biotooppeja kuvailevat luokitukset.

Tuloksen perusteella annettiin suositukset puiston vesialueilla toteutettavista jatkotutkimuksista ja suojelutoimenpiteistä.

Upplagan har utgått