Författare Raatikainen Katja (toim.)
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2018
Sidantal 80 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
ISBN 978-952-295-230-1 (painettu), 978-952-295-231-8 (pdf)
Sammandrag

Perinnebiotooppien eli niittyjen ja luonnonlaidunten hoito on merkittävimpiä toimenpiteitä Suomen luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Metsähallituksen mailla ja yksityisillä suojelualueilla on tärkeä rooli perinnebiotooppien luontotyyppien ja lajiston sekä niihin liittyvien kulttuurihistoriallisten ja maisema-arvojen säilyttäjänä. Tässä toimintaohjelmassa määritellään Metsähallituksen Luontopalvelujen perinnebiotooppityön suuntaviivoja vuoteen 2025. Tavoitteena on perinnebiotooppien tilan selkeä parantaminen kohdentamalla uutta hoitoa arvokkaimmille kohteille ja parantamalla hoidon laatua. Toimintaohjelmassa esitellään myös yleisemmin perinnebiotooppien parissa tehtävää työtä Metsähallituksessa.

Tillgänglig i tryckt format
Mera information

Toinen korjattu painos