Författare Forststyrelsen
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2020
Sidantal 2 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
Sammandrag

Alldeles nära Kristinestads centrum ligger Tegelbruksbacken-Norrfjärdens Natura 2000 -område där du kan beundra Tjöck ås frodiga strandskogar och de restaurerade hag- och betesmarkernas rika växt och djurliv. På Tegelbruksbacken-Norrfjärdenområdet går en ca 5 kilometer lång naturstig som är markerad med blå målfärg. Den är delvis grusbelagd och lättframkomlig.

I broschyren ingår en karta.