Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2012
Sidantal 112 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 122
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-446-937-1 (pdf)
Sammandrag

Teijon ylänkö muodostaa merkittävän kokonaisuuden, jossa yhdistyvät ulkoilu- ja retkeily­käyttö, luonnonsuojelu, metsätalous, metsästys ja kalastus. Alueen ytimen muodostaa vuonna 1991 perustettu Teijon retkeilyalue, jonka päätavoitteena on ulkoiluympäristön parantaminen. Suunnittelualueeseen kuuluu lisäksi luonnonsuojelualueita ja luonnonsuojelutarkoituksiin hankittuja Metsähallituksen alueita sekä yksityisiä alueita. Ulkoilulain (606/1973) lisäksi alueen käyttöä ohjaavat keskeisesti myös Natura 2000 -verkoston velvoitteet sekä alueen perusteena olevien Natura-luontotyyppien suojelu.

Hoito- ja käyttösuunnitelma sovittaa yhteen suunnittelualueen eri maankäyttömuodot siten, että luontoarvot säilyvät ja alueen merkitys virkistys- ja luontomatkailukohteena kasvaa. Tämän takia suunnitelmassa esitetään mm. luonnonhoitotoimenpiteitä – kuten soiden ja metsien ennallistamista – sekä lehtojen hoitoa ja virkistyskäytön kehittämistä.

Teijon retkeilyalueen kävijämäärä on viime vuosina ollut noin 75 000 kävijää vuodessa. Koko Meri-Teijon alueen kävijämäärän ennustetaan tulevaisuudessa kasvavan nykyisestä. Hoito- ja käyttösuunnitelmassa esitetään retkeilypalveluiden uusimista ja parantamista, mutta uusia palvelurakenteita esitetään vain vähän, sillä alueen palvelut on hyvin kehitetty retkeilyalueen lähes 20-vuotisen historian aikana ja edellisten hoito- ja käyttösuunnitelman toteuttamisen ansiosta. Suunnitellut toimet edellyttävät, että rahoitus pystytään turvaamaan tulevina vuosina.

Retkeilyalueella harjoitetaan myös metsätaloutta talouskäytössä olevilla alueilla. Suunnittelun aikana retkeilyalueella tehtiin täydentäviä luontoinventointeja, joiden tuloksena 63 ha uutta metsäpinta-alaa jää metsätalouden ulkopuolelle. Retkeilyalueen metsätaloudessa ulkoilu- ja maisema-arvojen huomioiminen korostuu entisestään.

Hoito- ja käyttösuunnitelma on koostettu osallistavaa suunnittelutapaa noudattaen. Metsä­hallituksen suunnittelujärjestelmän mukaisesti hoito- ja käyttösuunnitelma on yleistason suunnitelma. Yksityiskohtaisempi suunnittelu tapahtuu toimenpidesuunnitelmissa, joihin hoito- ja käyttösuunnitelmassa viitataan. 

Elektronisk publicering