Författare Hallbäck Victoria
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2014
Sidantal 51 s.
Språk
svenska
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 206
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-295-075-8 (pdf)
Sammandrag

Terranova – Kvarkens naturcentrum öppnades den 21.5.2002 i samarbete med Österbottens museum, Forststyrelsen och Ostrobothnia Australis r.f. Utställningen omfattar en yta på 700 m2, och är en av de största utställningar i naturum som Forststyrelsen är med och förvaltar. Terranova ger information om världsarvet Höga kusten/Kvarkens skärgård.

Kundundersökningen på Terranova gjordes i enlighet med Forststyrelsens standardiserade metod och insamlingen av material pågick 20.7.2012–27.2.2013. Målsättningen var att få ihop 300 svar, men fick dock ändras våren 2013. Istället användes de svar som inkommit, tillsammans med svar från Terranovas ”fortlöpande respons” från åren 2011–2012, samt januari-mars 2013.

Intresset för utställningen bland unga har enligt undersökningen fördubblats sedan år 2003. En stor del av dessa är sannolikt elever och studerande, vilket tyder på att skolor och universitet har fått ett ökat intresse för Terranova. En av orsakerna till detta kan vara att världsarvet skapat ett större intresse för Kvarkens skärgård och dess natur, men även att Terranova är väl inkört i skolornas program. Antalet utländska kunder har även ökat och därför är det viktigt att det finns information tillgänglig på olika språk.

Vidare verkar Terranova i större utsträckning locka naturintresserade och kunder som är intresserade av att besöka andra platser i Kvarkens skärgård, vilket betyder att det är viktigt att det på naturcentrumet finns god och uppdaterad information om vilka naturaktiviteter och besöksplatser som finns i området.

Det framgår av undersökningen att det finns utrymme för förbättring, såsom förbättrande av parkeringsmöjligheter, det skriftliga guidematerialet, samt utveckling av utställningen så att kunder finner den intressant och informativ. I enlighet med Terranovas utvecklingsplan för år 2015 är dock många av de punkter som påpekats av kunderna i undersökningen är redan under utveckling.