Författare Högnäs Tore, Karjalainen Jouni, Laamanen Risto, Väihkönen Olli
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2020
Sidantal 28 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja 76
ISSN-L 1239-1670
ISBN 978-952-295-269-1 (pdf)
Sammandrag

Tässä katsauksessa kuvataan, miten automaattinen tietojenkäsittely saapui käytännön metsätaloustoi-mintoihin Metsähallituksessa vuosina 1980–2010. Tietotekniikkaa kyllä hyödynnettiin aiemminkin, mutta tämän ajanjakson aikana se tuli osaksi isojen joukkojen arkea. Näitä vuosikymmeniä voidaankin perustellusti luonnehtia käytännön metsätoimintojen perusdigitalisoinnin kaudeksi. Vuoden 2010 jälkeen digitalisoituminen on vain kiihtynyt.

Tarkasteltavan jakson aikana Metsähallitusta ja sen metsätaloutta kehitettiin voimakkaasti. Tietotekniikan yleistymisen lisäksi moni muukin asia talossa muuttui, mutta alati kehittyvällä tie-totekniikalla oli ratkaiseva rooli kehitysprosessissa. Voidaan sanoa, että se toimi sekä kehityksen mah-dollistajana että katalysaattorina.