Författare Vasama Arja
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2005
Sidantal 51 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
Sammandrag

Tikankontti ja lettorikko ovat EU:n erityisen tärkeinä pitämiä luontodirektiivin liitteen IV lajeja. Kumpikin laji on taantunut viime vuosikymmeninä ja monista Euroopan maista jopa kokonaan hävinnyt. EU:n jäsenmaista Suomessa on merkittävä osa kummankin lajin kannasta ja lettorikko on nimetty Suomen kansainväliseksi vastuulajiksi. Lajien ja niiden elinympäristöjen uhkatekijöitä Suomessa ovat erityisesti tietämättömyys lajien esiintymistä ja niiden elinpaikkavaatimuksista, metsätalous, ojittaminen ja pellonraivaus. Monet Natura 2000 -alueidenkin esiintymistä sijaitsevat ojituksen takia tai muusta syystä muuttuneilla kasvupaikoilla ja tarvitsevat aktiivista ennallistamista tai hoitoa.

Hankkeen tarkoituksena oli tikankontin ja lettorikon kasvupaikkojen kartoittaminen, ennallistaminen, hoito ja seuranta ja sitä kautta suotuisan suojelun tason määrittäminen ja turvaaminen Pohjois-Suomessa (Pohjanmaa, Kainuu ja Peräpohjolassa). Hanke tuki Suomen Natura 2000 -ohjelman ja kestävän metsätalouden tavoitteita ja metsäsertifiointia ja auttoi lisäämään maanomistajien suojelumyönteisyyttä ja eri viranomaistahojen ja maanomistajien välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Hanke kohdistui tärkeältä osin priorisoitujen luontotyyppien (aapasuot, puustoiset suot, boreaaliset luonnonmetsät) suojeluun ja hankkeen toteuttaminen varmisti Suomen Natura 2000 -alueverkkoon kuuluvien luonnonarvojen säilymisen.