Författare Erävuori Lauri
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1998
Sidantal 60 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 92
ISSN-L 1235-6549
ISBN 952-446-099-8 (painettu)
Sammandrag

Kartoitimme tikankontin suojelutilanteen Perä-Pohjolan luontopalveluiden alueyksikön toimialueella ja selvitimme esiintymien elinvoimaisuutta. Selvityksessä olivat mukana kaikki vuonna 1997 tiedossa olleet valtion mailla, suojelualueilla sekä suojeluohjelmakohteilla tai edellisten välittömässä läheisyydessä sijaitsevat tikankontin esiintymät. Esiintymätiedot koottiin luontopalveluiden aluyksikön rekisteristä, UHEX-rekisteristä ja Oulun yliopiston kasvimuseon arkistosta.

Tutkimusalueella on 203 tikankontin esiintymää, joista inventoitiin 79. Inventoinnit tehtiin kesällä 1997. Viittä esiintymää ei löydetty, vaikka alueet olivat jokseenkin luonnontilaisia. Uusia esiintymiä löydettiin kuusi. Inventoiduilla esiintymillä oli yhteensä lähes 40 000 versoa. 60 prosenttia inventoiduista esiintymistä on alle 10 aarin kokoisia. Esiintymien koko vaihtelee vajaasta neliömetristä yhteen hehtaariin.

Metsähallituksen hallinnoimilla mailla on 25 esiintymää, joista viisi on suojelualueella ja kuusi suojeluohjelmien kohteilla. Suojelualueilla on kaikkiaan 10 esiintymää ja suojeluohjelmien kohteilla 27. Suojeluohjelmien toteutuminen parantaisi huomattavasti lajin suojelutilannetta. Joidenkin soidensuojeluohjelman kohteiden rajauksen siirtäminen kivennäismaan puolelle lisäisi entisestään suojeltujen esiintymien lukumäärää.

Noin kolmanneksella inventoiduista esiintymistä havaittiin muutoksia, esim. hakkuita ja ojituksia. Muutosten vaikutusta populaatioihin ei tarkkaan tiedetä, koska aiemmat tiedot olivat puutteellisia. Useilla esiintymillä on tehty poimintahakkuita, joiden seurauksena tikankontin yksilömäärä näyttäisi jopa lisääntyneen vapautuneen kasvutilan vuoksi.

Inventoinnin perusteella tikankontilla on runsaasti elinkykyisiä populaatioita, mutta esiintymät ovat pirstoutuneita. Laajimmat tikankontin keskittymät ovat Tervolassa ja Ylitorniolla.

Tikankontin esiintymisen kokonaiskuvan täydentämiseksi on tarpeen inventoida myös muut esiintymät, jotta saadaan selkeä käsitys lajin nykytilasta.