Författare Suikki Anneli, Järvelä Juha, Horppila-Jämsä Liisa, Maukonen Antti, Saarinen Juhani, Partti Hannu
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1999
Sidantal 45 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja
ISBN 952-446-112-9
Sammandrag

Metsähallituksen mailla luonnon monimuotoisuutta pyritään säilyttämään ja lisäämään maiden käytön suunnittelulla ja eri käyttömuotojen yhteensovittamisella. Suunnittelun pohjana ovat mahdollisimman hyvät tiedot alueiden kasvillisuudesta, eliölajistosta, virkistyskäytöstä, kulttuurivaikutuksesta, metsien käytön historiasta ja maisemallisista arvoista. Kaikille yhtenäisille Metsähallituksen maille laaditaan alue-ekologiset suunnitelmat vuoden 2000 loppuun mennessä. Suunnitelmissa sovitetaan yhteen alueiden eri käyttömuodot, luontoarvojen huomioiminen, metsätalous, virkistyskäyttö, maisemalliset tekijät, riistakohteet sekä kulttuuri-, opetus- ja tutkimuskohteet.

Toivakan alue-ekologinen suunnitelma käsittää valtionmaan alueet Toivakan kunnassa, Keski-Suomen maakunnan kaakkoisosassa. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 6 200 ha. Alueelle tyypillistä on mäkisyys ja soiden sekä vesistöjen sijainti pohjois-etelä –suuntaisten harjanteiden välissä. Turvemaita on 25% ja vesistöjä 2% alueen pinta-alasta. Soista 86% on ojitettu. Valtaosa alueen metsistä on tuoreita kankaita (54%). Puulajivaltaisuuden mukaan tarkasteltuna taas mäntyvaltaiset metsät ovat alueella vallitsevia, niitä on 58% alueen metsämaan pinta-alasta. Ikärakenteeltaan Toivakan alueen metsät ovat nuoria, alle 40-vuotiaita metsiä on 65% talousmetsien metsämaasta.

Suunnitelmassa on pyritty turvaamaan suojelualueiden, (Katajanevan soidensuojelualue, Vuorilammen ja Huhtalammen vanhojen metsien suojelualueet), Natura 2000 –alueiden sekä arvokkaiden luontokohteiden lajiston säilyminen sekä liikkumis- ja levittäytymismahdollisuudet alueen eri osiin. Alueella on hyviä luontaisia yhteyksiä, puronvarsia ja suopainanteita. Lukumääräisesti eniten talousmetsien luontokohteita on rehevillä soilla, kallioilla, purojen varsilla, aarniometsiköissä ja karuilla soilla. Luontokohteita on kaikkiaan 3% talousmetsien kokonaisalasta. Ekologiset yhteydet on suunniteltu yhdistämään suojelualueita ja arvokkaita luontokohteita. Valtaosa käytävistä on metsämaalla. Käytävien osuus talousmetsien kokonaisalasta on 3,9%. Monimuotoisuuden lisäämisalueita on sekä luontokohdekeskittymien ympärillä että yhdistämässä suojelualueita ja talousmetsän luontokohteita.

Suunnitelmassa on asetettu tavoitteet lehtipuun ja lehtipuuvaltaisten metsien lisäämiselle sekä vanhojen metsien osuudelle 10 ja 50 vuoden päähän. Lehtipuuvaltaisia metsiä alueella on nyt 4%. Tavoite 10 vuoden kuluttua on 5% ja 50 vuoden kuluttua 8%. Tavoitteeseen päästään hoitamalla taimikoita ja nuoria metsiä lehtipuita suosimalla ja uudistamalla osa rehevien kasvupaikkojen kuvioista lehtipuuvaltaisiksi. Vanhojen metsien osuus on tällä hetkellä 7,2%. Tavoite 10 vuoden kuluttua on 7,2% ja 50 vuoden kuluttua 8,5%. Tähän tavoitteeseen päästään jättämällä suunnitelman mukaisesti arvokkaat luontokohteet ja ekologisten yhteyksien rehevimmät osat käsittelyiden ulkopuolelle.

Toivakan alueella puuston ikärakenne on tällä hetkellä painottunut nuoriin ikäluokkiin, mikä selittää suunnitelman suhteellisen suuria vaikutuksia tuleviin hakkuumahdollisuuksiin.

Upplagan har utgått