Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2022
Sidantal 132 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 180
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-377-045-4 (pdf)
Sammandrag

Tämä hoito- ja käyttösuunnitelma kattaa kaksi Natura 2000 -aluetta Länsi-Uudellamaalla: Tulliniemen linnustonsuojelualueen ja Bengtsårin lehdon. Hoito- ja käyttösuunnitelman tavoitteena on sovittaa yhteen suunnittelualueiden eri maankäyttömuodot siten, että luontoarvot säilyvät.

Tulliniemen linnustonsuojelualueella sijaitsee kaksi luonnonsuojelualuetta: Tulliniemen luonnonsuojelualue sekä Uddskatanin luonnonsuojelualue. Tämän lisäksi alueeseen kuuluu laaja saaristoalue, joka sisältyy Natura 2000 -verkostoon mutta ei kuulu perustettuihin luonnonsuojelualueisiin. Tulliniemen alueen suojeluarvot liittyvät pesivään ja muutolla levähtävään linnustoon, arvokkaisiin luontotyyppeihin (mm. erilaiset dyynit), suureen määrään uhanalaisia lajeja sekä erityisen arvokkaaseen kulttuuriperintöön. Tulliniemen osalta hoito- ja käyttösuunnitelma esittää mm. luonnonhoitotoimenpiteitä, kulttuuriperintö- ja arkeologisten kohteiden suojelua ja hoitoa sekä kävijöiden ohjaamista ja retkeilypalveluiden kehittämistä.

Bengtsårin lehto on erityisen tärkeä jalopuulehtojensa takia. Hoito- ja käyttösuunnitelma esittää erilaisia luonnonhoitotoimenpiteitä (mm. lehtojen hoitoa ja niittyjen hoitoa).

Hoito- ja käyttösuunnitelma on koostettu osallistavaa suunnittelutapaa noudattaen. Metsähallituksen suunnittelujärjestelmän mukaisesti hoito- ja käyttösuunnitelma on yleistason suunnitelma. Yksityiskohtaisempi suunnittelu tapahtuu toimenpidesuunnitelmissa, joihin hoito- ja käyttösuunnitelmassa viitataan.

Mera information

Julkaisu ei ole saavutettava, koska suurin osa sisällöstä tulee tietojärjestelmästä, josta tietoja ei tällä hetkellä saa saavutettavassa muodossa. Olennaiset asiat on kerrottu julkaisun alussa olevassa laajassa yhteenvedossa, joka on saavutettava.