Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2014
Sidantal 15 s.
Språk
english
suomi
svenska
Sammandrag

Manner-Suomen eteläisintä luontopolkua pitkin pääset jalkaisin suoraan ulkosaaristoon, Suomen eteläkärkeen, missä Saaristo meren ja Suomenlahden tyrskyt sekoittuvat. Polku kulkee luonnonsuojelualueella.

Tulliniemi on monen uhanalaisen lajin turvapaikka sekä tärkeä lintujen levähdysalue ja merilinnuston pesimäalue. Sen kautta kulkee yksi lintujen päämuuttoväylistä. Varsinkin syksyisin niemellä voi saada huikeita luontokokemuksia, kun muuttavat linnut kerääntyvät niemen kärkeen ennen meren ylitystä. Ketojen ja hiekkarantojen kasvi- ja hyönteislajisto on ainutlaatuinen. Myös alueen vedenalainen luonto on arvokas. Vedenalaiset riutat ja hiekkasärkät ylläpitävät monimuotoista elämää. Merenkulkuun ja sotahistoriaan liittyvä kulttuuriperintö on huomattava.

Luontopolku on 6,7 km pitkä. Se on merkitty valkopäisillä tolpilla. Polku on paikoin vaikeakulkuinen eikä sovellu liikuntaesteisille. Kalliot ja kivet ovat märkinä liukkaita. Luontopolun alku kulkee satama-alueen kupeessa, mutta niemen kärjen maisemat palkitsevat kulkijan.

Här kan du vandra längs den sydligaste naturstigen på det finska fastlandet. Stigen, som går på ett naturskyddsområde, för dig till yttre skärgården, till Finlands sydligaste spets, där Skärgårdshavet och Finska viken möts.

Tulludden ger skydd för många hotade arter och är ett värdefullt häckningsområde för havsfåglar. Den utgör en viktig rastplats för fåglar då ett betydande flyttstråk går över området. Speciellt hösten kan bjuda på fantastiska naturupp levelser på udden, då flyttande fåglar samlas innan de tar sig över havet. Växt- och insektarterna på torrängarna och sandstränderna är enastående. Också undervattensnaturen är värdefull. Vid undervattensreven och -sandbankarna finns en mångformig djur- och växtvärld. Kulturarvet inom sjöfarten och krigshistorien är också rikt.

Naturstigen är 6,7 km lång. Den är markerad i terrängen med stolpar med vit ända. Stigen är ställvis svårframkomlig och lämpar sig inte för rörelsehindrade. Klipporna och stenarna är hala när det är vått. Natur stigen går till en början i närheten av hamnområdet men längre fram är vyerna fina och vandringen mödan värd.

The nature trail takes you through coastal scenery to view seascapes where the waters of the Gulf of Finland mix with the Archipelago Sea. The trail passes through a nature reserve.

Tulliniemi is a refuge for many threatened species, and an important resting and breeding area for seabirds. The peninsula is a significant staging point on a major bird migration flyway. Migrating birds particularly gather off the peninsula in spectacular numbers in the autumn before flying south over the Baltic Sea. The nature reserve’s sandy shores and grassy meadows are home to a rich variety of plant and insect life. Life is also diverse beneath the waves where rocky reefs and sandbanks host rich marine ecosystems. Tulliniemi also has significant heritage sites relating to historic seafaring and naval warfare.

The 6.7-km nature trail is marked with white-topped posts. Parts of the trail lead through difficult terrain, not suitable for disabled visitors. Rocky areas become slippery after rain. The trail initially leads past Hanko’s port facilities, but out on the peninsula walkers are rewarded by splendid natural coastal scenery.