Författare Laakso Jaana
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2012
Sidantal 50 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 169
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-446-967-8 (pdf)
Sammandrag

Tunturi-Lapin luontokeskus on yksi Metsähallituksen luontopalvelujen asiakaspalvelupisteistä. Luontokeskuksen maksullisen päänäyttelyn aiheena ovat paimentolaissaamelaisuus ja luonto. Ihmisen ja luonnon ainutlaatuinen suhde tulee näkyviin näyttelyn kahdeksan vuodenajan kuvauksessa. Luontokeskuksen maksuttomissa näyttelyissä toistuu sama kahdeksan vuodenajan teema. Lisäksi maksuttomalla puolella sijaitsevat Yrjö Kokko -kirjasto sekä Pohjoisen Kulkijat -näyttely. Auditoriossa on nähtävänä useita luonnosta kertovia DVD-esityksiä.

Tunturi-Lapin luontokeskus oli alun perin Metsäntutkimuslaitoksen luontokeskus. Kun silloisen Pallas–Ounastunturin kansallispuiston hallinta siirtyi vuonna 2002 Metsähallitukselle, muuttui myös luontokeskuksen hallinta. Luontokeskuksen nykyiset näyttelyt valmistuivat vuonna 2007.

Tämä asiakastutkimus on toinen Tunturi-Lapin luontokeskuksen asiakkaille suunnattu mielipidekartoitus. Ensimmäinen tutkimus tehtiin vuonna 2003. Molemmat tutkimukset toteutettiin Metsähallituksen vakioiduilla menetelmillä. Tähän tutkimukseen aineistoa kerättiin vuoden 2010 helmikuun loppupuolelta lokakuun loppuun asti kahtena päivänä viikossa ja satunnaisuutta otoksiin haettiin arpomalla päivät viikon sisällä.

Tulosten perusteella Tunturi-Lapin luontokeskuksen tyypillinen asiakas on omalla autolla, oman perheen jäsenten kanssa pienessä ryhmässä liikkuva hieman alle 60-vuotias henkilö, joka harrastaa luontokeskuksen lähialueella kävelyä, retkeilyä ja luonnosta nauttimista. Valtaosa kävijöistä tulee eri puolelta Suomea. Eniten kävijöitä on Enontekiöltä, seuraavaksi parhaiten edustettuina ovat Tampere, Helsinki, Vantaa ja Rovaniemi. Ulkomaalaisia oli vastanneista 13 %.

Suurimmalle osalle kävijöistä luontokeskus oli yksi matkan suunnitelluista kohteista. Parhaiten luontokeskus onnistui vastaajien mielestä henkilökohtaisessa asiakasneuvonnassa sekä sisätilojen toimivuudessa ja siisteydessä. Näiden lisäksi seuraaviin luontokeskuksessa tarjolla oleviin palveluihin oltiin erittäin tyytyväisiä: tiedonsaanti luonnosta, tiedonsaanti saamelaiskulttuurista, pääsymaksullinen näyttely Vuovjjuš – Kulkijat sekä AV-esitys.

Melkein puolet kyselyyn vastanneista (45 %) vieraili Tunturi-Lapin luontokeskuksessa ensimmäistä kertaa. Useampi kuin kaksi kolmesta vastaajasta aikoi tulla luontokeskukseen uudestaan. Suurin osa olisi myös valmis suosittelemaan luontokeskusta muille.

Tutkimuksen tietoja voidaan käyttää hyväksi kehitettäessä asiakaspalvelua paremmin kysyntää vastaavaksi ja samoin kehitettäessä yhteistyötä muiden matkailun toimijoiden kanssa sekä Enontekiön kunnassa että koko Tunturi-Lapissa.