Författare Jäkäläniemi Anne, Määttä Jyrki
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1999
Sidantal 40 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 108
ISSN-L 1235-6549
ISBN 952-446-158-7 (painettu)
Sammandrag

Parhaimpien lettojemme eutrofisissa lähteiköissä kasvava turjanhorsma (Epilobium laestadii) on esiintymiensä vähälukuisuuden ja populaatioidensa pienuuden vuoksi altis satunnaiselle häviämiselle. Turjanhorsma kasvaa lähes poikkeuksetta lähilajiensa ja niiden risteymien seassa ja on siksi haasteellinen tunnistettava.

Suomesta on löydetty 49 esiintymää, mutta lajin kokonaislevinneisyyttä ei tunneta. Suurin osa 30:stä nykyesiintymästä keskittyy Kuusamon lehtokeskuksen alueelle. Kolmen esiintymän kohdalla lajimääritys on epävarma. Muut esiintymät ovat melkoisella varmuudella hävinneet. 18 esiintymää sijaitsee erilaisilla suojelualueilla ja suojeluohjelmavarauksilla. Esiintymien nykytila kartoitettiin vuosina 1993–1995. Kartoituksen aikana laskettiin tai arvioitiin populaatiokoko erotellen kukkivien ja kukkimattomien yksilöiden määrät osaesiintymittäin. Lisäksi määritettiin populaation asuttama pinta-ala ja kasvupaikan luonnontilaisuus.

Lähteiden vuosittainen veden pinnan vaihtelu vaikuttanee populaatiokokoon, joten kaikki vedenpinnan muutoksia aiheuttavat toimenpiteet esiintymien lähiympäristössä edesauttavat lajin häviämistä. Lajin seuranta useilla kasvupaikoilla on erittäin tärkeää, koska vuosittaiset vaihtelut populaatiokoossa ovat huomattavan suuria. Seuranta tulee kohdistaa pieniin populaatioihin sekä myös kasvupaikoille, joiden luonnontilaisuus on vähentynyt. Lajia voidaan elvyttää luonnontilaisilla paikoilla mm. ohentamalla sammalkerrosta lähteiden ympäristöstä. Ojitusalueilla seurataan lajin elpymistä/palautumista kasvupaikan ennallistamisen jälkeen. Seuranta vaatii tuekseen tutkimuksia lajin kriittisistä elinvaiheista ja lajin elinvoimaisuuteen vaikuttavista elinympäristön ominaisuuksista.

Tillgänglig i tryckt format
Pris 0 €