Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2001
Sidantal 67 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 60
ISSN-L 1235-8983
ISBN 952-446-326-1 (painettu), 952-446-327-x (pdf)
Tillgänglig i tryckt format
Pris 0 €