Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2016
Sidantal 166 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 143
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-295-170-0 (pdf)
Sammandrag

Hoito- ja käyttösuunnitelma laaditaan kansallispuistolle ja luonnonpuistolle luonnonsuojelulain ja erämaa-alueelle erämaalain perusteella. Kansallispuisto, luonnonpuisto ja soidensuojelualueet sisältyvät samaan Natura-alueeseen. Hoito- ja käyttösuunnitelma tehdään 10-20 vuodeksi kerrallaan ja siinä määritellään tavoitteet ja toimenpiteet alueiden perustamistavoitteiden toteuttamiseksi. Suunnitelman ajantasaisuutta tarkastellaan noin 6 vuoden välein ja tarvittaessa suunnitelmaa tarkastellaan muulloinkin. Tarkemmat toimenpiteet suunnitelman linjausten perusteella suunnitellaan tarvittaessa erillisissä toimenpidesuunnitelmissa. Edellinen hoito- ja käyttösuunnitelma Urho Kekkosen kansallispuistoon on vuodelta 2001 ja Kemihaaran erämaa-alueelle vuodelta 1999.

Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on noin 310 000 hehtaaria, josta Urho Kekkosen kansallispuiston osuus on lähes 255 000 hehtaaria. Suunnittelualue sijoittuu Inarin Savukosken ja Sodankylän kuntien alueelle. Suunnittelualueen pinta-alasta 63 % sijoittuu saamelaisten kotiseutualueelle. Suunnittelualue sijoittuu Ivalon, Kemin-Sompion sekä Lapin paliskuntien laidun-alueille.

Hoidon ja käytön suunnittelu sisältää nykytilan kuvauksen, jossa tunnistetaan alueen suojelu- ja kulttuuriarvot. Nykytilan kuvauksen perusteella voidaan arvioida alueeseen kohdistuvia keskeisiä uhkia ja esittää toimenpiteitä niiden torjumiseksi. Tavoitteen asettelussa esitetään, kuinka toimenpiteiden toteutumista seurataan ja niiden vaikutuksia ja vaikuttavuutta arvioidaan. Toteutukseen on koottu Metsähallituksen vastuulla olevia toimenpiteitä ja niiden resurssitarpeita.

Suunnitelma perustuu lakeihin ja asetuksiin, alueella tehtyihin selvityksiin, maastokäynteihin, paikallisten asukkaiden ja sidosryhmien esittämiin näkemyksiin sekä neuvotteluihin saamelaiskäräjien kanssa. Suunnitelmaa varten perustettiin yhteistyöryhmä, johon kutsuttiin edustajat eri sidosryhmistä. Saamelaiskäräjät nimesi suunnitelman tueksi erillisen Akwé: Kon -työryhmän valmistelemaan ohjeiden mukaisia toimenpiteitä hoito- ja käyttösuunnitelman laadinnassa.

Pääasialliset muutokset suunnitelmassa koskevat kansallispuiston vyöhykejakoa, pyöräilyä, talvi- ja kesäajan maastoliikennettä ja ratsastusta.

Ympäristöministeriö hyväksyi hoito- ja käyttösuunnitelman 2.9.2016. Hyväksytyn suunnitelman perusteella laaditaan uusi järjestyssääntö Urho Kekkosen kansallispuistoon ja tarvittaessa Sompion luonnonpuistoon.