Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2014
Sidantal 4 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
Sammandrag

Naturen ger finländarna och Finland livskraft. Forststyrelsens naturtjänster är kända för att sköta nationalparkerna och jakt- och fiskeområdena på statens marker. Den påverkan som vårt arbete har på samhället har på senare år vuxit betydligt.