Författare Pitkänen Eija, Eisto Kaija, Toivanen Alpo, Kammonen Arto, Mustonen Seppo
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1998
Sidantal 66 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja 18
ISSN-L 1239-1670
ISBN 952-446-091-2
Sammandrag

Alue-ekokoginen suunnittelu on talousmetsien monitavoitteista pitkäntähtäimen suunnittelua. Metsän eri käyttömuotoja pyritään sovittamaan yhteen parhaalla mahdollisella tavalla. Tavoitteena on ohjata metsätaloutta siten, että alueelle luonnonmukaisissa oloissa tyypillinen metsälajisto voi säilyä elinvoimaisina populaatioina. Suunnittelun aikajänne on vähintään 50 vuotta.

Valtimon alue-ekologinen suunnittelualue sijaitsee Itä-Suomessa, Pohjois-Karjalan pohjoisosassa. Alueen kokonaispinta-ala on n. 23 700 hehtaaria. Talouskäytössä olevaa metsämaata on n. 18 750 hehtaaria. Valtaosa talousmetsistä on alle 60-vuotiaita. Vanhojen metsien suojeluesityskohteiden ja Kuoppasuon ojitusrauhoitusalueen yhteispinta-ala on n. 1300 hehtaaria.

Talousmetsissä tehtiin suunnittelun yhteydessä maastoinventointeja n. 2 100 hehtaarilla, mikä kattaa n. 11 % suunnittelualueen talousmetsien metsämaan pinta-alasta. Kohteilta selvitettiin luontokohteet sekä mitattiin lahopuutietoja. Keskeisimmiltä alueilta inventointiin lisäksi käävät erillistyönä.

Maastomittaus- ja muiden tietojen perusteella suunniteltiin vanhojen metsien suojeluesityskohteet yhdistäviä ja lajien leviämisreittinä toimivia ekologisia käytäviä. Ekologisia käytäviä ja ns. askelkiviä on yhteensä 1 570 hehtaaria, josta 40 % on uudistuskypsiä metsiä. Ekologinen verkosto palvelee myös alueen muuta metsänkäyttöä.

Alueen metsien ikärakenteesta johtuen suunnitelman taloudelliset vaikutukset kohdistuvat voimakkaimmin ensimmäiselle 10-vuotiskaudelle. Aluksi vaikutus on 18 %. Suunnittelukauden kuluessa hakkuumahdollisuudet luonnostaan kasvavat ja suhteelliset taloudelliset vaikutukset vähenevät.

Valtimon alue-ekologisen suunnitelman teossa on käytetty osallistavaa suunnittelua. Valtimolla on pidetty kaksi yleisötilaisuutta ja kaksi sidosryhmätilaisuutta. Lisäksi suunnittelun aikana on toiminut tärkeimmistä sidosryhmistä koottu ohjausryhmä. Projektiryhmä kiittää kaikkia suunnitelman teossa mukana olleita!

Upplagan har utgått