Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2009
Sidantal 101 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 63
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-446-734-6 (painettu), 978-952-446-735-3 (pdf)
Sammandrag

Hoito- ja käyttösuunnitelma koskee kahdesta erillisestä alueesta koostuvan Vattajanniemen Natura 2000 -alueen (FI 1000017) pohjoista osaa, Vattajanniemeä. Vattajanniemi sijaitsee Kokkolan kaupungin pohjoisosassa, Lohtajalla. Suunnittelualueen pinta-ala on 1 500 ha, josta 170 ha on vesi­aluetta.

Vattajanniemi on liitetty suojelualueverkostoon SCI-alueena eli luontodirektiivin liitteessä I tarkoitettujen ensisijaisesti suojeltavien luontotyyppien suojelemiseksi. Alue sisältyy harjujensuojeluohjelmaan (HSO 100093). Tämän ohella osa alueesta kuuluu rantojensuojeluohjelma-alueeseen (RSO 100064). Lisäksi alue lasketaan Suomen tärkeimpiin lintualueisiin (FINIBA). Alueen suojelu tullaan toteuttamaan maa-alueiden osalta luonnonsuojelulailla ja vesialueiden osalta vesilain keinoin.

Vattajanniemi on Euroopan laajin ja edustavin boreaalisen vyöhykkeen dyyniluontotyyppien esiintymisalue ja merkittävä perinnemaisemakohde, jonka luontoarvoja täydentää monipuolinen suo- ja kosteikkoluonto. Vattajanniemi on valtakunnallisesti merkittävä puolustusvoimien ampuma- ja harjoitusalue ja myös suosittu virkistyskäyttökohde.

Hoito- ja käyttösuunnitelma on osa Vattajan Dyyni Life -hanketta (1.4.2005–31.3.2009). Suunnitelman sisältö ja toimet perustuvat Life-hankkeen aikana tehtyihin inventointeihin, lajistoselvityksiin sekä luonnonhoidon toimenpidesuunnitelmiin. Erilaisia suunnitelmia ja selvityksiä tehtiin Life-hankkeen aikana yhteensä 15 kpl.

Vattajanniemen hoito- ja käyttösuunnitelman tärkeimpänä tavoitteena on varmistaa alueen luontoarvojen säilyminen heikentämättä puolustusvoimien toimintaedellytyksiä sekä kehittää yhteistyön toimivuutta eri tahojen kesken. Lisäksi alueen soveltuvuutta luontoarvot huomioonottavaan virkistys- ja jokamieskäyttöön parannetaan.

Hoito- ja käyttösuunnitelma ohjaa Vattajan Dyyni Life -hankkeessa laadittujen suunnitelmien sisältämien toimien jatkamista ja vaikutusten seurantaa. Suunnitelma määrittelee tarkentavat toimenpidesuunnitelmat, joiden avulla alueen luonnonhoitoa tehostetaan. Lisäksi suunnitelmassa määritellään alueelliset uhkatekijät ja toimet niiden ennaltaehkäisemiseksi.

Hoito- ja käyttösuunnitelman osallistaminen toteutettiin osana Vattajan Dyyni Life-projektia. Suunnitelmasta pyydettiin lausunnot 13 tahoilta. Saaduista lausunnoista on koottu yhteenveto suunnitelman liitteeksi. Suunnitelmaa päivitetään tarvittaessa, viimeistään vuonna 2019.

Elektronisk publicering
Tillgänglig i tryckt format
Pris 15 €