Författare Airiola Susanna
Utgivare Länsi-Suomen ympäristökeskus ja Metsähallitus, Kokkola ja Vantaa, 2008
Sidantal 21 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Vatunginjärven ennallistaminen on osa isompaa EU:n Life-hanketta; “Dyynien ja kosteikoiden ennallistaminen Vattajan harjoitus- ja ampuma-alueella” eli lyhyemmin “Vattajan Dyyni-Life”. Hanketta hallinnoi Metsähallitus ja partnereina toimivat Puolustusvoimat sekä Länsi-Suomen ympäristökeskus. 

Tässä suunnitelmassa esitetyn hankkeen tavoitteena on ennallistaa aikanaan laskettu ja umpeenkasvanut Vatunginjärvi. Ennallistamisen ansiosta priorisoidun luontotyypin “Costal lagoons” pinta-ala lisääntyy yhteensä 16 ha:n alalla ja saadaan luotua uutta pesimisympäristöä mm. lintudirektiivin lajeille Cygnus cygnus (laulujoutsen), Podiceps auritus (mustakurkku-uikku) ja Grus grus (kurki).

Vattaja Dyyni-Life -hankkeessa esitettyjen tavoitteiden lisäksi Vatunginjärven ennallistaminen parantaa järven merkitystä kalaston lisääntymisalueena, linnustusalueena sekä lisää järven maisemallista arvoa.