Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2008
Sidantal 49 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 35
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-446-588-5 (pdf)
Sammandrag

Viklinrimmen Natura-alue (1 458,8 ha) sijaitsee Pohjois-Karjalassa Polvijärven kunnassa. Alueelle ovat leimallisia suot ja harjumetsät, ja se on merkittävä linnuston muutonaikainen levähdysalue laajojen peltoaukeiden keskellä Höytiäinen-nimisen järven pohjoiskärjen maastossa.

Valtionmaita Natura-alueella ja sen välittömässä läheisyydessä on yhteensä 1 307 ha. Valtionmaat ovat kahtena erillisenä palana. Yksityisiä suojelualueita on 85 ha. Osasta aluetta on perustettu lailla 676/1981 Viklinsuon–Rapalahdensuon soidensuojelualue, jonka laajuus on 970 ha.

Kaksi kolmasosaa alueesta on suota, ja valtaosa niistä on karuja rämeitä ja nevarämeitä. Aapasoilla on laajoja suursaraisia nevoja ja rämeitä. Kangasmetsät ovat pääsääntöisesti kuivahkoja männikköjä, mutta alueen läpi virtaavan Rauanjoen maastossa on reheviä kuusikkoja ja lehtipuuvaltaisia nuoria metsiä. Joesta irtikuroutuneet juoluat elävöittävät entisestään moni-ilmeistä ja erämaista jokivartta.

Viklinrimpi on polvijärveläisten lähivirkistysalue, jossa on yksi Metsähallituksen ylläpitämä laavu. Alueen suot ovat jossakin määrin tunnettuja linnuston seurantapaikkoja. Rauanjoki soveltuu retkimelontaan kevät- ja syyskesällä.

Tässä hoito- ja käyttösuunnitelmassa esitetään kaikista alueen valtionmaista perustettavan yksi luonnonsuojelukiinteistö. Alueen retkeilyä pyritään kehittämään kokonaisuutena yhdessä ympäröivien yksityismaiden kanssa. Suunnitelmassa mahdollistetaan retkeilyreittien linjaaminen osalle Viklinrimmen aluetta.

Elektronisk publicering