Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2010
Sidantal 48 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 75
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-446-792-6 (pdf)
Sammandrag

Vorlokin alue sijaitsee Kainuussa, Hyrynsalmen kunnassa noin 10 km kuntakeskuksen luoteispuolella Pienen Tuomivaaran alueella ja Syväjoen varressa. Suunnittelualueen pinta-ala on 644 ha, ja se kuuluu Natura 2000 -ohjelmaan (FI 1200058) ja vanhojen metsien suojeluohjelmaan. Tämä on ensimmäinen Vorlokin alueelle laadittu hoito- ja käyttösuunnitelma.

Suunnittelualueella on arvoa luonnonsuojelulle Natura-luontotyyppien sekä eläimistön ja vanhojen metsien lajiston suojelun kannalta. Tärkeimmät luontoarvot liittyvät vanhoihin metsiin sekä vaarajaksolle tyypillisiin reheviin ja lähteisiin elinympäristöihin. Vaaran rinteillä – erityisesti puronvarsilla ja lähteisissä juoteissa – tavataan ravinteisia suo- ja metsätyyppejä, joissa esiintyy vaateliasta kasvillisuutta. Lajisto on runsas sisältäen uhanalaisia lajeja. Luonnonsuojelullisten arvojen lisäksi Vorlokin alueella on merkitystä virkistyskäytön ja luontomatkailun kannalta: Ukkohallan hiihtokeskus sijaitsee Pienen Tuomivaaran pohjoisrinteellä, ja hiihtokeskuksen latu- ja polkureitit kulkevat myös Vorlokin alueella. Vortikan rotkorepeämä on kaunis luonnonnähtävyys. Aluetta voidaan pitää paikallisesti ja maakunnallisesti luontomatkailun ja virkistyskäytön kehittämiskohteena.

Suunnitelma perustuu luonnonsuojelulakiin ja -asetukseen, EU:n luonto- ja lintudirektiivin määräyksiin, Metsähallituksen luonnonsuojelualueiden hoidon ja käytön periaatteisiin, perusselvityksiin alueen luonnosta ja käytöstä, Metsähallituksen suunnitteluohjeeseen, sidosryhmien antamiin tietoihin ja näkemyksiin sekä paikallisten asukkaiden mielipiteisiin. Osallistamisen tuloksia on hyödynnetty mm. alueen käytön linjauksissa.

Suunnittelualueen hoidon ja käytön yleisenä tavoitteena on sovittaa yhteen luonnon- ja kulttuuriperinnön suojelu ja muut käyttömuodot ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Vorlokin aluetta kehitetään luontomatkailun, virkistyskäytön ja opetuskäytön käyntikohteena siten, etteivät suunnittelualueen suojeluarvot vaarannu. Suojeluarvot turvataan mm. oikeilla vyöhykerajauksilla, rakenteilla ja opastuksella.

Elektronisk publicering