Författare Pakkanen Tuuli, Raatikainen Katja, Mussaari Maija
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2015
Sidantal 60 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 215
ISSN-L 1235-6549
ISBN 978-952-295-107-6 (pdf)
Sammandrag

Yksityisiä suojelualueita (YSA) on 2/2013 tilanteen mukaan 259 805 ha (10 253 kpl). YSA-alueiden hoitovastuuta ollaan siirtämässä kokonaan Metsähallituksen luontopalveluille, aiemman ELY-keskusten kanssa jaetun vastuun sijasta. Muutoksen yhteydessä on arvioitava inventointeihin ja hoitoon tarvittavat resurssit sekä määritettävä hoidon kokonaistavoitteet.

Suojelualueiden perinnebiotooppien hoitopinta-alaa on tarpeen kasvattaa nykyisestä, jotta maamme pystyy turvaamaan perinnebiotooppien uhanalaiset luontotyypit ja lajiston mm. EU:n edellyttämällä tavalla. Hoitamattomia kohteita on saatava hoidon piiriin ja monilla arvokkailla kohteilla hoidon aloittamisella on kiire. Lisäksi hoitoa on tarpeen tehostaa ja laatua parantaa monella hoidon piirissä jo olevalla kohteella. Perinnebiotooppien suojelutason parantaminen sitoo resursseja suunnitteluun, hoitoon ja seurantaan. Lähtökohtana resurssitarpeen määrittämiselle on parhaaseen nykytietoon perustava arvio hoitoa tarvitsevien kohteiden määrästä ja sijainnista. YSA-alueiden perinnebiotooppien kokonaismäärästä ei ole ollut käytettävissä ajantasaista koottua tietoa. Tietoa ei myöskään ole ollut hoidettujen kohteiden määrästä eikä kulttuuriperintö- tai maisema-alueiden sijoittumisesta YSA-kohteille.

Selvityksen perusteella YSA-alueilla on aiempaa arvioitua suurempi potentiaali perinnebiotoop­pien suotuisan suojelutason parantamisessa. Niille sijoittuu merkittävä osa maamme arvokkaimmista perinnebiotooppikohteista ja määrä on aiemmin arvioitua suurempi. Eri aineistoja yhdistelemällä muodostettiin YSA-perinnemaisemien paikkatietoaineisto (YSA_Pem), jonka perusteella perinnemaisemakohteiden kokonaisalaksi arvioitiin yli 12 000 ha. Luku sisältää epävarmoja, tarkastusta vaativia kohteita. Hankkeessa tuotettu geometria-aineisto (YSA_Pem) tullaan siirtämään SAKTI-järjestelmään. YSA-alueista 14 %:lla arvioidaan olevan perinnemaisemakohde. Hoidossa on vain noin puolet kokonaisalasta. Hoitoa vailla olevien kohteiden kartoittaminen, priorisointi ja hoitoon saattaminen ovat suuri haaste YSA-alueiden hoidosta jatkossa vastaavalle Metsähallituksen luontopalveluille. Työssä korostuu mm. hoidon rahoittamiseen käytetyn maatalouden erityisympäristötuen, vapaaehtoistyön sekä erilaisten hankkeiden tehokkaampi käyttö kohteiden hoidossa.

Pinta-alaselvitys pohjustaa myöhemmin toteutettavaa suojelualueiden perinnebiotooppien hoito-ohjelmahanketta, jossa määritetään tarkemmin hoidon tavoitteita sekä priorisoidaan suunnittelu- ja hoitokohteita. Hoito-ohjelma tuottaa tarkennettua tietoa resurssitarpeista. Hoito-ohjelma on tarkoitus toteuttaa vuosina 2014–2015. Osana suojelualueiden perinnebiotooppien hoito-ohjelma­han­ketta toteutettiin myös valtion maiden perinnebiotooppien pinta-alaselvitys 2014. Sen jälkeen kohteet ja paikkatietoaineisto on läpikäytävä alueilla. Hoito-ohjelmatyöhön sisältyy yleisten hoidon periaatteiden ja tavoitteiden määrittely suojelualueilla valtakunnallisesti, alueellisesti ja luontotyyppikohtaisesti.