Författare Sihvo Juha
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2001
Sidantal 76 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 130
ISSN-L 1235-6549
ISBN 952-446-323-7 (painettu)
Sammandrag

Ylä-Lapin luonnonhoitoalueen ja Urho Kekkosen kansallispuiston luontokartoituksessa inventoitiin vuosina 1996-1999 kaikki Ylä-Lapin luonnonsuojelu- ja erämaa-alueet, muut metsätalousalueen ulkopuolella olevat alueet sekä Urho Kekkosen kansallispuisto. Alueen pinta-ala on noin 2,6 miljoonaa hehtaaria, joka on lähes 30% Metsähallituksen hallinnassa olevasta maa-alueesta.

Kartoitusmenetelmäksi valittiin väri-infra- eli väärävärikuvilta tehtävä ns. tulkinta-avaimiin pohjautuva kuvioittainen arviointi. Luontokartoituksessa tietojen keruu oli kaksivaiheista. Kesän aikana hankittiin yleiskuva arvioitavasta alueesta maastotyön, ilmakuvien ja karttojen avulla. Maastotöissä selvitettiin, miten eri luontotyypit ja niiltä määritettävät tunnukset erottuvat ilmakuvalla. Maastotyön tavoite oli hankkia tulkinta-avaimet eri puolilta aluetta niin, että noin 10-15 % pinta-alasta tuli inventoiduksi. Tulkinta-avaimia apuna käyttäen varsinainen ilmakuvatulkinta ja kuviotietojen kokoaminen tehtiin sisätyönä: luontotyypit rajattiin kuvioiksi ja kunkin kuvion ominaisuustiedot tulkittiin ja tallennettiin tietokantaan.

Luontokartoituksen tavoitteena on antaa kuva Pohjois-Lapin luonnon yleispiirteistä – biotoopeista, niiden luonnontilaisuudesta ja puustosta. Jotta tiedot olisivat käyttökelpoisessa muodossa ja muunneltavissa tarpeen mukaan, rakennettiin niistä tietojärjestelmä. Luontokartoitusprojektin keskeisin tulos on ajan tasalla pidettävän paikkatietojärjestelmän luominen, jonka avulla tiedot voidaan tallentaa tietokantoihin, tulostaa raportteja ja ylläpitää ajantasaisia paikkaan sidottuja tietoja sekä laatia teemakarttoja erialaisiin tarpeisiin.

Projektin kokonaiskustannukset olivat 12,3 miljoonaa markkaa. Hankkeelle myönnettiin EU-rahoitusta 2 miljoonaa markkaa Urho Kekkosen kansallispuiston inventointia varten.