Författare Kinnunen Matti, Kaukonen Maarit, Parikka Matti, Hirvonen Reijo, Ollila Heikki, Konola Pekka
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2000
Sidantal 59 s.
Språk
suomi
ISBN 952-446-228-1
Sammandrag

Alue-ekologinen suunnittelu on monitavoitteisen metsäsuunnittelun apuväline, jonka avulla pyritään turvaamaan talousmetsien monimuotoisuuden säilyminen sekä sovittamaan yhteen metsien ja metsäluonnon erilaisia käyttömuotoja. Tavoitteet ovat taloudellisia, ekologisia ja sosiaalisia; metsätalous, luonnonsuojelu, retkeily, luontomatkailu ja maisemanhoito muodostavat omine tavoitteineen kokonaisuuden, joka on otettava huomioon metsäsuunnittelussa.

Suunnitelma-alue sijaitsee Pyhäjoen ja Kalajoen vesistöalueilla. Alue on topografialtaan suhteellisen tasaista, karujen moreenikankaiden ja aapasoiden muodostamaa metsämosaiikkia. Haapaveden alueella on loivapiirteisiä mäkiä ja Haapavedeltä löytyy myös alueen korkein kohta Korkattivuori, joka on 185,5 metriä merenpinnasta.

Suunnitelma-alue käsittää kaikki Ylivieskan, Oulaisten, ja Haapaveden kunnissa olevat Metsähallituksen maat. Alueen kokonaispinta-ala (maat + vedet) on 15 972 ha. Kokonaismaa-alasta turvemaita on 55 % (7 628 ha) ja kivennäismaita 45 % (6 328 ha). Soista 52 % on ojitettu.

Suunnittelualueelle tyypillisiä luontokohteita ovat pienialaiset kalliot, puronvarsimetsät, nuoren sukkessiovaiheen lehtimetsät ja muutama vanhan metsän kuvio.Suunnittelualueella on kaksi perustettua suojelualuetta: Hirvinevan soidensuojelualue 488 ha ja Korkattivuoren vanha metsä 34 ha. Tämän lisäksi on varattu vanhojen metsien suojelutarkoituksiin Mustakydön, Ohinevan ja Mustakorven alueet, yhteensä 54 ha ja soidensuojelutarkoituksiin Iso Honkaneva, Porerimpi, Salmineva-Piurukkajärvi, Köyryrimpi-Ollikkaanrimpi ja Iso Mällineva, yhteensä 2 630 ha. Natura 2000 -ohjelman rajaukset laajensivat edellä mainittuja suojeluvarauksia yhteensä 58 ha.

Luontoarvojen huomiointi vaikuttaa eniten ensimmäisellä 10-vuotiskaudella. Metsätalouden tulot vähenevät, kun hakkuumäärät laskevat alueella noin 9 %. Hakkuumäärä vähenee, koska uudistettavia metsiä on jäljellä vähän ja nuoria metsiä ei vielä voi harventaa.

Suunnitelmaa täydennetään suunnittelukauden aikana päivittämällä paikkatietoihin tietoja toimenpi-desuunnittelun yhteydessä löytyneillä tai muutoin esille tulleilla uusilla tiedoilla. Viiden vuoden kuluttua suunnitelman valmistumisesta järjestetään katselmus. Siinä yhteydessä todetaan suunnitelman toteutustilanne ja ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin suunnitelman päivittämiseksi.

Upplagan har utgått