Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2008
Sidantal 148 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 38
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-446-602-8 (pdf)
Sammandrag

Ystävyyden puiston perustamistarkoitus on alueesta vuonna 1990 vahvistetun lain nojalla suojella Kainuun metsä- ja suoerämaiden, järvien ja harjujen luontoa sekä metsäpeuran elinympäristöjä. Lisäksi puiston tehtävänä on edistää Suomen ja Venäjän välistä ympäristönsuojeluyhteistyötä. Hoito- ja käyttösuunnitelmassa esitetään ne keinot, joilla perustamistavoitteet toteutetaan ja alueisiin kohdistuvat erilaiset intressit sovitetaan yhteen.

Ystävyyden puiston läheisiä alueita on mukana sekä rantojen että vanhojen metsien suojeluohjelmissa. Rantojensuojeluohjelma koskettaa Lentuaa, ja siltä osin on olemassa työryhmämietintö ohjelmakohteiden liittämisestä Lentuan luonnonsuojelualueeseen. Vanhojen metsien suojelu tullaan toteuttamaan perustamalla kohteista erillisiä suojelualueita. Natura 2000 -ohjelmassa nämä Ystävyyden puiston osa-alueet sekä niihin liittyvät suojeluohjelmakohteet ovat kukin omassa, mutta läheisten alueiden kanssa yhteisessä rajauksessa.

Ystävyyden puiston osa-alueet ovat mukana Kainuun maakuntakaavassa 2020. Ystävyyden puisto ympäristöineen on yksi Kainuun luontomatkailun ja luonnon virkistyskäytön kehittämisen painopistealueista.

Hoito- ja käyttösuunnitelma vuosille 2007–2017 keskittyy luontomatkailun toimintaedellytysten parantamiseen. Osa levähdyspaikoista varustetaan siten, että niitä voidaan käyttää tilapäisluonteisesti yksinoikeudella esimerkiksi matkailutoimintaan. Nykyinen reitistö ja palveluvarustus vastaavat kysyntää ja mahdollistavat nykyistä suuremmatkin kävijämäärät. Tästä syystä suunnittelujaksolla ei juurikaan rakenneta uusia reittejä tai palveluja, vaan alueen hoidossa keskitytään nykyisten rakenteiden ja palveluiden laadukkaaseen ylläpitoon.

Mera information

Tämän julkaisun kartoissa on virheitä.