Tekijä Forststyrelsen
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2023
Sivut 148 + 76 s.
Kieli
svenska
Vaihtoehtoinen kieli
Tiivistelmä

År 2022 Forststyrelsekoncernen omsatte 423,3 miljoner euro och resultatet uppgick till 150,9 miljoner euro. Vi lyckades uppnå både ekonomiska och verksamhetsmässiga mål och skapade genom vår verksamhet värde för naturen, människorna och samhället.

Forststyrelsen Skogsbruk Ab:s omsättning och resultat ökade trots att avverkningsvolymen för gagnvirke var mindre 2022 än året innan. Forststyrelsen Skogsbruk Ab:s satsningar på att främja den biologiska mångfalden och sköta de övriga samhälleliga förpliktelserna ökade till 77,8 miljoner euro.

Fastighetsutvecklingens ökade omsättning och resultat påverkades av den livliga tomthandeln i början av året, affärsverksamheten inom mineralsektorn och i synnerhet projektutvecklingen av vindkraften. I december nådde vi en viktig etapp i projektutvecklingen av havsvindkraften när vi undertecknade ett avtal med Vattenfall om utveckling och byggande av en havsvindkraftspark utanför Korsnäs.

Vi fortsatte åtgärderna för att främja den biologiska mångfalden. I statens skyddsområden och mångbruksskogar utfördes rekordmycket restaurerings- och naturvårdsarbete på totalt över 17 000 hektar. Dessutom restaurerade vi strömmande vatten och fiskars habitat samt avlägsnade vandringshinder för fiskar.

År 2022 fick nationalparkerna och Forststyrelsens övriga utflyktsmål totalt 8,4 miljoner besök. Antalet besökare i nationalparkerna minskade jämfört med toppsiffrorna under coronapandemin, men var ändå högre än före pandemin.

Våren 2022 började vi göra upp två nya naturresursplaner tillsammans med intressentgrupperna. Den ena planen omfattar Österbotten-Kajanaland och den andra de havs-områden som förvaltas av Forststyrelsen.

Vi främjade programmet för samhällsansvar i all vår verksamhet. Vår verksamhet har också betydande konsekvenser för det omgivande samhället via värdekedjorna.

GRI-standarden har använts som referensram för rapporten. Med undantag av bokslutsuppgifterna har uppgifterna som gäller rapporteringen om samhällsansvar inte verifierats av utomstående.

Lisätietoja

I bokslutet ingår ett särskilt bokslut och verksamhetsberättelsen för Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter 2022.