Författare Nyman Hans-Erik
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2008
Sidantal 50 s.
Språk
svenska
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 106
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-446-656-1 (pdf)
Sammandrag

Ekenäs skärgårds nationalpark grundades 1989 för att bland annat bevara en representativ del av skärgårds- och havsnaturen i Finska viken. Nationalparken sträcker sig från det öppna havet ända in i inre skärgården. Parken består bl.a. av öarna Älgö, Fladalandet, Modermagan och Jussarö. Parken täcker tre av fyra skärgårdszoner men den omfattar inget fastland. I nationalparken är naturen såväl ovan som under vattenytan skyddad. De flesta av de cirka 47 000 årliga besökarna vistas i nationalparken sommartid vilket innebär att så gott som alla besökare anländer till parken med flytande farkoster.

Nationalparkens stomplan godkändes år 1992 och samma år fastställdes även parkens ordningsstadga. Utarbetandet av en ny skötsel- och användningsplan påbörjades 2007 och huvudmålsättningen med denna besökarundersökning är att producera besökarstatistisk som kan användas vid utarbetandet av den nya skötsel- och användningsplanen.

Besökarundersökningen är uppgjord enligt Forststyrelsens direktiv för besökarundersökningar och resultaten har införts i Forststyrelsens databas för besökaruppföljning (ASTA). Undersökningen har på så sätt även producerat basmaterial för Forststyrelsens landsomfattande statistik.

Naturmiljön var den viktigaste faktorn för svararna och de flesta ansåg att deras förväntningar infriats. Svararna tyckte mest om att vandra runt för att observera och njuta av naturen, gärna längs en naturstig. Besöka kiosk, café eller sommaraktiviteter såsom segling, simning och solbad var också populära sysselsättningar. Svararnas viktigaste målsättningar var att få naturupplevelser, se på landskapet och koppla av. Av parkens miljöfaktorer uppskattade svararna landskapets omväxling och trivseln i rekreationsmiljön. Endast ett fåtal svarare kände sig störda av t.ex. oljud medan majoriteten inte alls kände sig störda av någonting. Det belåtenhetsindex som räknas fram med hjälp av ASTA visar att besökarna som deltog i undersökningen är exakt lika belåtna som medeltalet för alla dem som deltagit i tidigare besökarundersökningar.

Av parkens infrastruktur och service fick bryggor, utsiktstorn och den allmänna snyggheten bra betyg medan svararna var mest missnöjda med att de själva var tvungna att föra bort sitt eget skräp från naturen. Svararna önskar införande av sopservice, förbättrad grillplatsservice samt utökat antal bryggplatser och kioskservice på Rödjan.

Undersökningen bjöd inte på några överraskningar utan är en bekräftelse på den fortlöpande feedback som fås av besökarna. Fördelen med undersökningen är att besökarnas åsikter och förväntningar nu är mera lättillgängliga för en större grupp planerare och beslutsfattare. De eventuella åtgärder som kan föranledas av denna besökarundersökning definieras och planeras i den nya skötsel- och dispositionsplan som färdigställs 2008.