Författare Weckman Andrea
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2013
Sidantal 41 s.
Språk
svenska
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 192
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-295-041-3 pdf
Sammandrag

Ekenäs nationalpark är grundades år 1989 och förvaltas av Forststyrelsen. Nationalparken ligger i Raseborgs kommun och dess areal är 54 km2 varav 84 % är vattenområden. År 2012 var parkens besökarmängd ca 41500.

Materialet till besökarundersökningen insamlades 3.6–16.8 2012. I undersökningen utreddes hur länge besökarna vistades i parken, deras aktiviteter och rekreationsmotiv, besökarstrukturen, besökarnas åsikter om tjänsterna och hur väl deras förväntningar uppfyllts samt besökarnas penninganvändning. Utgående från penninganvändningen räknades rekreationsbrukets effekt på den lokala ekonomin.

Utländska besökare utgjorde 3 % av svararna, inhemska turister 78 % och lokala 19 % (från Raseborg eller Hangö. De flesta svarare är från huvudstadsregionen och Raseborg . En klar majoritet av svararna hade besökt parken tidigare och 73 % av svararna övernattade i parken. Övernattarna vistades i genomsnitt 3 dygn i parken, dagsbesökarna ca 4 timmar. De populäraste besöksmålen var Jussarö, Rödjan på Älgö, Modermagan och Fladalandet. Över hälften av svararna var i åldern mellan 25 och 34 år gamla. Merparten av besökarna kom till parken i sällskap på 2-5 personer, sällskapet bestod ofta av familjemedlemmar och vänner.

Huvudsyftet med besöket var att uppleva natur, njuta av vackra landskap och att koppla av. De viktigaste aktiviteterna för besöket i nationalparken var att njuta av och observera naturen och vandra. Övriga populära aktiviteter i Ekenäs nationalpark var att besöka en kiosk, segla, simma, solbada och ha picknick.

Besökarnas förväntningar på naturmiljön uppfylldes väl. Även förväntningarna på friluftsanordningarna uppfylldes bra. Svararna var missnöjda med nedskräpning i terrängen och störande besökare. Svararna önskar mera service i parken, t.ex septitömningsmöjligheter, mera bryggor och angöringsringar samt användarvänligare eldplatser.

Ekenäs skärgårds nationalparks besökares totala effekt på den lokala ekonomin år 2012 var ca 2,5 milj euro och sysselsättningseffekten 31 årsverken.

Mera information

Tammisaaren saariston kansallispuiston kävijätutkimus 2012.