Författare Similä Maarit, Mikkola Maija, Penttinen Jouni, Simonen Elina
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2014
Sidantal 16 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
Sammandrag

Myrmarkerna omfattar fascinerande mångsidiga miljöer med unika och olikartade växter och djur. Finland har ett betydande internationellt ansvar att bevara myrnaturens mångfald, eftersom Finland är ett av de myrrikaste länderna i världen.

I projektet Myrmarknät-LIFE återställdes 51 skyddsområden från Hangö udd till Mellersta Lappland, sammanlagt ca 4 700 hektar. Återställningen av en myr börjar med en detaljerad plan: målen med återställningen och hur man uppnår målen.

Forststyrelsens naturtjänster följer upp effekterna av återställningen, såsom vegetationen, förändringar i vattennivån och vattenkvaliteten.

Alla finländare känner inte ännu till myrarnas mångfald och naturskyddsvärde. Därför informerades det under tiden för Myrmarknät-LIFE på många olika sätt om myrarna, deras artbestånd samt skydd och återställning av myrar.