Författare Kuusisto Kirsi
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2019
Sidantal 55 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 246
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-295-250-9 (pdf)
Sammandrag

Evon retkeilyalue on perustettu valtioneuvoston päätöksellä vuonna 1994. Evon retkeilyalue sijaitsee Hämeessä Hämeenlinnan kaupungissa ja Padasjoen kunnassa, ja sen pinta-ala on noin 8 500 hehtaaria.

Evon kävijätutkimuksen aineisto kerättiin 10.5.-30.9.2018. Vastauksia saatiin yhteensä 433. Vastauslomake oli saatavilla sekä englanniksi että suomeksi. Vastaajista 95 % käytti suomenkielistä lomaketta.

Vuonna 2018 Evon retkeilyalueelle tehtiin lähes 72 000 käyntiä. Eniten kävijöitä alueella vierailee heinäkuussa.

Evon retkeilyalueen suurin yksittäinen kävijäryhmä ovat lapsiperheet. Lasten ja nuorten sekä nuorten aikuisten suhteellinen määrä on kasvanut. Lähes joka neljäs kävijä on alle 15-vuotias. Evo on myös erilaisten kerhojen ja yhdistysten suosima retkikohde ja lähes kolmannes kävijöistä onkin liikkeellä suuren, yli 6 hengen, seurueen kanssa. Toisaalta myös ikääntyminen alkaa näkyä kävijärakenteessa. Kävijöiden ikärakenteen muutos asettaa luontopalveluille ja -rakenteille uudenlaisia esteettömyyden vaatimuksia.

Vuonna 2010 kalastus oli ylivoimaisesti tärkein aktiviteetti Evolla. Nykyisin kalastuksen rinnalle on noussut muitakin aktiviteetteja ja retkeily on alueella yhä merkittävämmässä roolissa. Yöpyjien suhteellinen määrä on lisääntynyt vuodesta 2010, jolloin päiväkävijöitä oli lähes yhtä paljon kuin yöpyjiä. Samaten ensi kertaa alueella on yhä useampi retkeilijä. Paikallisia on enää 16 % kävijöistä ja matkailijoiksi luokiteltavien kävijöiden määrä on kasvanut. Luontomatkailun trendit, kuten luontoharrastusten monipuolistuminen ja ulkona nukkumisen lisääntyminen, ovat täten havaittavissa myös Evon kävijöiden ulkoilukäyttäytymisessä.

Kävijöiden rahankäytön paikallistaloudelliset kokonaistulovaikutukset olivat vuoden 2018 käyntimäärällä laskettuina noin 1,2 miljoonaa euroa ja työllisyysvaikutukset noin 12 henkilötyövuotta. Kokonaistulovaikutukset olivat likimain saman suuruiset kuin edellisen kävijätutkimuksen aikaan, vuonna 2010.

Evon retkeilyalueen valtakunnallisesti vertailukelpoinen kävijätyytyväisyysindeksi oli 3,95. Arvosana 5 tarkoittaa erittäin hyvää ja arvosana 1 erittäin huonoa.