Författare Forststyrelsen
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2019
Sidantal 68 + 33 + 7 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
Sammandrag

År 2018 var ett utmärkt år för Forststyrelsens affärsverksamhet. Virkeshandeln var livlig och koncernen sålde dessutom tre nya vindkraftsparkprojekt. Forststyrelsens Jakt- och fisketjänster ökade försäljningen av jaktlicenser och fisketillstånd. Forststyrelsens Naturtjänster uppfyllde sina mål väl och reparationsskulden för friluftskonstruktionerna beviljades tilläggsresurser.

Koncernens omsättning uppgick till 366,4 miljoner euro, det vill säga 38,4 miljoner euro mer än föregående år. Forststyrelsekoncernens årsresultat var 124,8 miljoner euro.

Forststyrelsen drev fram sitt program för samhällsansvar, som bland annat omfattar uppgörandet av en uppförandekod (Code of Conduct) som en av de första representanterna för statsförvaltningen i Finland.

År 2018 satsade Forststyrelsen enligt en kalkylmässig uppskattning 63 miljoner euro av Forststyrelsen Skogsbruk Ab:s och Fastighetsutvecklingens affärsvinster på att verkställa de samhälleliga skyldigheterna. Av detta riktades cirka 40 miljoner euro till naturens mångfald.

Under fjolåret ledde eller deltog Forststyrelsens Naturtjänster i 130 projekt som inkluderade internationella samarbetsprojekt, omfattande naturskyddsprojekt och underhåll av det inhemska byggnadsarvet.

Nyckeltalen för Forststyrelsens verksamhet 2018 finns samlade i avsnittet Nyckeltal.

Mera information

Forststyrelsens årsberättelse, verksamhetsberättelse och bokslut.