Författare Forststyrelsen
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2013
Sidantal 36 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
ISBN 978-952-446-945-6 (pdf)
Sammandrag

Forststyrelsen uppvisade ett utmärkt resultat i fjol. Alla resultatområden och dotterbolag gick med vinst. Även vår nya affärsverksamhet, projektutvecklingen av vindkraftsområden var framgångsrik. Skogsbruket växer fortsättningsvis kraftigt och stod återigen för lejonparten av resultatet. Antalet besökare i nationalparkerna och strövområdena var lika stort som tidigare och rekreationstjänsternas lokalekonomiska återverkningar nådde samma nivå som föregående år.