Författare Bylund Patrik, Henriksson Malin
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2024
Sidantal 134 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
ISBN 978-952-377-109-3 (pdf)
Sammandrag

Under den senaste istiden var isen som tjockast här över Höga Kusten och Kvarkens skärgård. Den enorma tyngden tryckte ner jordskorpan och när isen smälte minskade trycket och jordskorpan började höjas tillbaka igen. Tack vare den snabba landhöjningstakten och de många spåren av landhöjningen, är detta område idag utsett till världsarv av Unesco, Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur. Kontrasterna mellan Höga Kusten branta klippor och Kvarkens skärgårds grunda steniga skärgård gör att områdena kompletterar varandra. Tillsammans är världsarvet den bästa platsen i världen för att förstå och uppleva landhöjningen efter den senaste istiden.

Sverige och Finland har ett gemensamt ansvar att förvalta, bevara, visa upp och lära ut om världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård. I Höga Kusten samordnar Länsstyrelsen Västernorrland världsarvsförvaltningen och i Kvarkens skärgård är det Forststyrelsens Naturtjänster som koordinerar verksamheten. Denna förvaltningsplan är den första gemensamma för hela världsarvet. Förvaltningsplanen är resultatet av ett nära samarbete mellan Länsstyrelsen och Forststyrelsen på uppdrag av de övriga organisationerna i samrådsgruppen för Höga Kusten/Kvarkens skärgård. Den är vårt verktyg för att tillsammans säkerställa att världsarvets värden bevaras och att området kan utvecklas på ett hållbart sätt. Höga Kusten/Kvarkens skärgård är inte bara ett unikt geologiskt område, utan också ett viktigt område för många människor och olika verksamheter. Världsarvet är allas vårt arv, hela mänsklighetens arv, oavsett nationsgränser och vem som förvaltar det. Tillsammans kan vi bättre skydda och vårda det för nulevande och kommande generationer.