Författare Junninen Kaisa (toim.)
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2012
Sidantal 79 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 199
ISSN-L 1235-6549
ISBN 978-952-446-942-5 (pdf)
Sammandrag

Vuonna 2008 Metsähallituksen luontopalveluiden lajistokartoitusten teemana olivat haapametsät. Haapametsien kääpäkartoituksia tehtiin kaikkiaan 16 suojelukohteella eri puolilla ns. METSO-aluetta. Kaikilta kohteilta oli arvottu 3–7 haapametsäistä metsäkuviota, joilla tehtiin haapojen ”totaalikartoitus”: kaikki läpimitaltaan vähintään 10 cm:n paksuiset elävät ja kuolleet haavat tutkittiin ja dokumentoitiin. Tietoja kertyi yhteensä 67 kuviolta. Lisäksi kohteilla tehtiin perinteistä lajiston yleiskartoitusta.

Tämä julkaisu on yhteenveto kääpien totaali- ja yleiskartoitusten tuloksista. Julkaisu koostuu alun yhteenveto-osuudesta, jossa analysoidaan haapametsien kääpäkartoitusten tuloksia metsäkasvillisuuslohkoittain sekä erilaisten lahopuutyyppien merkitystä lajiston monimuotoisuudelle. Lisäksi esitetään joitakin toimenpide-ehdotuksia haavoista riippuvaisen lajiston monimuotoisuuden turvaamiseksi. Julkaisussa ovat myös kohdekohtaiset kääpäkartoittajien kirjoittamat raportit sekä liitteenä kaikki kartoituskohteet kattava lajilista.

Haapametsien totaalikartoituksissa tutkittiin kaikkiaan 6 214 haapaa, joista 70 % oli eläviä. Kuolleita puita oli yhteensä 1 851, joista maapuita oli 1 365. Kohdelajihavaintojen tiheys oli keskimäärin 13,4 havaintoa/ha, ja muista kohdelajeista kuin elävien puiden haavankäävistä tehtiin keskimäärin 6,5 havaintoa/ha. Näistä valtakunnallisesti uhanalaisten tai silmälläpidettävien lajien havaintoja oli 0,47 havaintoa/ha, eli keskimäärin yksi uhanalaishavainto 2,1 hehtaaria tai 54:ää tutkittua puuta kohden.

Haapametsien kääpäkartoituksissa (yleis- ja totaalikartoitukset yhteensä) kertyi lähes 14 500 havaintoa yhteensä 179 kohdelajista. Uhanalaisiksi ja silmälläpidettäviksi luokiteltuja lajeja löytyi kaikkiaan 59 ja niistä kertyi 1 242 havaintoa.