Författare Finlands naturcentrum Haltia
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2020
Sidantal 4 + 3 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
Sammandrag

Materialet innehåller kort om allemansrätten, illustrerade av Vappu Ormio, samt tips för lärare och fostrare om hur man kan lära ut allemansrätten till barn och unga. Det finns sammanlagt 15 kort, varav 10 beskriver någonting som är tillåtet enligt allemansrätten, 3 beskriver någonting begränsat eller som kräver tillstånd, och 2 beskriver någonting förbjudet. Materialet är framställt av Finlands naturcentrum Haltia.