Författare Hankala Anu, Tunturi Kristiina
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2008
Sidantal 61 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 92
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-446-640-0 (pdf)
Sammandrag

Hämeenkankaan harjoitus- ja monikäyttöalue sijaitsee Länsi-Suomen läänissä Ikaalisten ja Jämijärven kuntien sekä Kankaanpään kaupungin alueella. Hämeenkankaan alueella suoritettiin marraskuun 2006 ja helmikuun 2007 välisenä aikana yritystutkimus, jolla selvitettiin alueella toimivien luontomatkailuyritysten toimintakenttiä ja erityisesti Hämeenkankaan merkitystä yritysten toiminnassa. Tutkimuksen tuloksia käytetään hyväksi myös alueen hoidon ja käytön suunnittelussa. Ensimmäinen Hämeenkankaan hoito- ja käyttösuunnitelma valmistuu vuonna 2008.

Yritystutkimuksessa haastateltiin 24:ää lähialueella vaikuttavaa yritystä ja yhdistystä, joista 15 ilmoitti käyttävänsä Hämeenkangasta liiketoiminnassaan. Yleisimmät yritysten toimialat olivat majoituspalvelut (35 % vastanneista) ja virkistys- ja viihdepalvelut (17 %). Yhteensä yrityksillä oli edellisten 12 kuukauden aikana ollut 700 000 asiakasta, joista yli 60 000 oli käyttänyt Hämeenkankaan aluetta. Yli 96 % Hämeenkangasta käyttäneistä asiakkaista oli suomalaisia, ja lähes kaikki olivat yksityishenkilöitä tai yhdistyksiä. Yrityksissä toimi yleensä yhdestä kolmeen vakituista kokopäiväistä työntekijää, ja osa-aikaisia työntekijöitä oli keskimäärin kaksi. Yhteensä tutkimukseen osallistuneet yritykset työllistivät 213 henkilöä.

Lähes 90 % Hämeenkangasta toiminnassaan käyttäneistä yrityksistä arvioi harjoitus- ja monikäyttöalueen merkityksen toiminnalleen olevan melko suuri tai erittäin suuri. Yleisimpiä aktiviteetteja olivat retkeily, murtomaahiihto, sauvakävely, moottorikelkkailu, koiravaljakkoajelut sekä ratsastus. Alueen palveluista parhaiksi arvioitiin polku- ja latureitistö sekä tulentekopaikat ja laavut. Heikoimmat arviot saivat yleisökäymälät ja alueen jätehuolto. Yleisesti ottaen alueelle toivottiin selvästi lisää palveluita ja rakenteita, ja erityisesti yleisökäymälöiden sekä reittien opastuksen määrää toivottiin suuremmaksi.

Matkailun toimialan edellytykset ja taloudellinen kannattavuus nähtiin melko hyviksi. Yli puolet yrityksistä arvioi tekevänsä keskimääräistä enemmän yhteistyötä alueen muiden yritysten kanssa, ja yhteistyötä pidettiin yleisesti hyvänä asiana yrityksen menestymisen kannalta. Sen sijaan yhteistyö Metsähallituksen kanssa oli vähäistä ja moni toivoi sitä lisää. Metsähallituksen toiminnan arvioinnissa parhaat arvostelut saivat erityisryhmien palvelut ja muut palvelurakenteet. Opastusaineistoa yli puolet vastaajista piti melko huonona tai erittäin huonona. Asiakastyytyväisyysindeksi oli kokonaisuudessaan 3,3 eli hieman yli keskinkertainen.

Kaikki yritykset arvioivat toimintansa pysyvän ennallaan tai kasvavan tulevaisuudessa. Hämeenkankaan merkitys yrityksille näyttäisi myös olevan kasvussa: puolet niistä yrityksistä, jotka eivät olleet käyttäneet aluetta, aikoivat mahdollisesti käyttää aluetta jatkossa. Kaiken kaikkiaan alueen matkailun tulevaisuus näytti yritysten silmissä valoisalta: 96 % vastanneista ennusti alueen matkailun kasvavan tulevaisuudessa.