Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2008
Sidantal 40 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 44
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-446-611-0 (pdf)
Sammandrag

Hepokönkään alue sijaitsee Puolangan kunnassa. Suunnittelualueen pinta-ala on 169 ha, ja siitä 150 ha kuuluu Hepokönkään Natura 2000 -ohjelmakohteeseen (FI 1200410). Suunnittelualue muodostuu Hepokönkään suojelumetsästä (Metsähallituksen päätös 13.12.1999) ja vahvistettavana olevan Kainuun maakuntakaavan (entinen seutukaava) suojelualuevarauksesta.

Suunnittelualue muodostaa luonnonsuojelun kannalta merkittävän alueen Natura-luontotyyppien sekä eläimistön ja vanhojen metsien lajiston suojelun kannalta. Alueen halki virtaa Heinijoki. Jokilaakson rinteillä on reheviä lehtoja ja lähdepuroja, lähteisiä korpia, lettoja ja tulvametsiä. Alueen metsistä noin puolet on kuusivaltaista vanhaa metsää, osin myös havupuusekametsää ja lehtipuustoisempia lehtojuotteja. Alueen metsistä löytyy myös nuorta käsiteltyä metsää. Hepokönkään Natura-alueella esiintyy 10 EU:n luontodirektiivin liitteen I luontotyyppiä. Suunnittelualueella on valtakunnallisesti ja alueellisesti uhanalaisia lajeja sekä lintudirektiivin lajeja.

Luonnonsuojelullisten arvojen lisäksi suunnittelualueella on erityistä merkitystä virkistyskäytön ja luontomatkailun kannalta, koska Hepokönkään putous on merkittävä nähtävyyskohde. Aluetta voidaan pitää paikallisesti ja maakunnallisesti merkittävänä luontomatkailun ja virkistyskäytön kehittämiskohteena.

Suunnitelma perustuu luonnonsuojelulakiin ja -asetukseen, EU:n luonto- ja lintudirektiivin määräyksiin, Metsähallituksen luonnonsuojelualueiden hoidon ja käytön periaatteisiin, perusselvityksiin alueen luonnosta ja käytöstä, Metsähallituksen suunnitteluohjeeseen, sidosryhmien antamiin tietoihin ja näkemyksiin sekä paikallisten asukkaiden mielipiteisiin. Osallistamisen tuloksia on hyödynnetty mm. alueen käytön linjauksissa.

Suunnittelualueen hoidon ja käytön tavoitteena on sovittaa yhteen luonnonsuojelu ja muut käyttömuodot ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Hepokönkään aluetta kehitetään nähtävyyskohteena siten, etteivät suunnittelualueen suojeluarvot vaarannu. Suojeluarvot turvataan mm. oikeilla vyöhykerajauksilla, rakenteilla ja opastuksella.

Elektronisk publicering