Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2007
Sidantal 61 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 32
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-446-582-3 (painettu), 978-952-446-583-0 (pdf)
Sammandrag

Hiidenportin kansallispuisto on perustettu 1.1.1982. Kansallispuiston tehtävänä on säilyttää erämaista kainuulaista metsä- ja suoluontoa. Puistoa on laajennettu eri vaiheissa liittämällä siihen ostotiloja. Kansallispuiston runkosuunnitelma on vahvistettu vuonna 1988. Vuonna 1996 kansallispuiston tuntumaan perustettiin valtioneuvoston periaatepäätöksellä vanhojen metsien suojelualueita, jotka esitetään vuonna 2000 päätökseen saadussa säädösvalmisteluprosessissa liitettäviksi Hiidenportin kansallispuistoon. Kansallispuisto laajennuksineen kuuluu Suomen vahvistettuun Natura 2000 -verkostoon.

Hiidenportin kansallispuisto on Kainuun ainoa kansallispuisto, erityisesti sen rotkolaakso on suosittu luonnonnähtävyys ja käyntikohde. Kansallispuistossa käy vuosittain n. 10 000 vierailijaa.

Hoito- ja käyttösuunnitelman uusiminen on tullut ajankohtaiseksi, koska runkosuunnitelma on sisällöllisesti vanhentunut. Lisäksi laajennusosien käytön suunnittelu sekä Natura 2000 -verkostoon kuuluminen lisäävät suunnittelutarvetta. Kainuun maakunnallisessa Natura 2000 -alueiden yleissuunnittelutyöryhmässä Hiidenportin suunnittelua pidettiin tarpeellisena ja kiireellisenä.

Hiidenportin kansallispuisto on määritelty Kainuun maakuntakaavaehdotuksessa ja Metsähallituksen suojelualueiden keskinäisessä priorisoinnissa luontomatkailun kehittämisen painopistealueeksi. Tavoitteena on kehittää kansallispuistoa yhteistyössä matkailusektorin toimijoiden kanssa luontomatkailun kannalta vetovoimaiseksi kohteeksi, kestävän käytön periaatteiden mukaisesti.

Kansallispuiston nykyinen palveluvarustus vastaa kysyntää ja mahdollistaa nykyistä suuremmatkin kävijämäärät. Tästä syystä suunnittelujaksolla ei varsinaisesti rakenneta uusia reittejä tai palveluita, vaan keskitytään nykyisten rakenteiden ja palveluiden laadukkaaseen ylläpitoon.

Suunnitelma sisältää Palolampi–rotkolaakso-polun kunnostamisen liikuntaesteisille soveltuvaksi sekä rotkon nähtävyyspaikkojen kulumisen kestävyyttä parantavien rakennelmien toteuttamisen. Luontomatkailun toimintaedellytyksiä parannetaan rakentamalla ohjelmapalvelutoimintaan soveltuva vuokrakota.

Elektronisk publicering
Tillgänglig i tryckt format
Pris 15 €