Författare Martikainen Manne
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2021
Sidantal 69 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 263
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-377-029-4 (pdf)
Sammandrag

Hiidenportin kansallispuisto on perustettu vuonna 1982 ja sen pinta-ala on 45 km². Puisto sijaitsee Kainuussa, aivan Sotkamon kunnan kaakkoiskulmassa. Kansallispuiston alue rajoittuu etelässä Nurmekseen ja itäpuolen läheisyydessä kulkee Kuhmon raja. Vuonna 2020 kansallispuistoon tehtiin noin 18 500 käyntiä.

Hiidenportin kävijätutkimuksen aineisto kerättiin 16.6.-28.9.2021. Keräyspäiviä oli 45 ja vastauksia saatiin 640 kappaletta. Tutkimuksessa selvitettiin kansallispuiston nykyinen kävijärakenne, kävijöiden virkistysmotiivit, kävijätyytyväisyys ja alueella vietetyn ajan kestoa. Lisäksi kävijöiltä kysyttiin heidän kokemistaan terveys- ja hyvinvointivaikutuksista sekä rahankäytöstä, joka antaa tietoa paikallistaloudellisista vaikutuksista puiston lähialueella. Edellinen Hiidenportin kävijätutkimus tehtiin vuonna 2012.

Kävijätutkimukseen osallistuneista 97 % oli suomalaisia. Kotimaisten matkailijoiden osuus oli 91 % ja paikallisten asukkaiden 6 %. Ulkomaisia matkailijoita oli vain 3 % kaikista vastanneista koronapandemian vuoksi. Suurimman kävijäryhmän muodostivat 35-44-vuotiaat, joita oli yli neljäsosa vastaajista. Alueelle saavuttiin useimmiten oman perheen kesken, 2-5 hengen seurueissa. Vastanneista suurin osa oli päiväkävijöitä (79 %), jotka vierailivat puiston alueella keskimäärin 3,8 tuntia. Puistossa yöpyneet viihtyivät alueella keskimäärin 1,3 vuorokautta. Hiidenportin kansallispuisto oli suurimmalle osalle yksi matkan suunnitelluista kohteista (57 %) ja matkan ainoa tai tärkein kohde lähes kolmasosalle (28 %). Useimmiten kansallispuistosta saatiin tietoa Metsähallituksen internetsivuilta (58 %), ja kävijöistä peräti 84 % vieraili alueella ensimmäistä kertaa.

Keskeisimmät motiivit puistovierailulle olivat luonnon kokeminen, maisemat ja rentoutuminen. Tärkeimpinä aktiviteetteina pidettiin retkeilyä ja luonnon nähtävyyksien katselua. Kävijöiden puistossa kulkeman matkan mediaanipituus oli 6 km, joka taitettiin useimmiten kävellen. Hiidenportin kansallispuiston valtakunnallisesti vertailukelpoinen kävijätyytyväisyysindeksi oli 4,22 (asteikko 1-5). Tutkimukseen osallistuneet olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä käyntiinsä. Tyytyväisimpiä kävijät olivat luonnonympäristöön, maaston roskattomuuteen ja nähtävyyskohteisiin. Tyytymättömimpiä oltiin yrittäjien tuottamiin palveluihin, tiestöön ja yleisökäymälöihin. Koettujen terveys- ja hyvinvointivaikutusten keskiarvo oli 4,38 (asteikko 1-5). Vastaajia pyydetiin arvioimaan myös kyseisen käynnin terveys- ja hyvinvointivaikutukset rahassa mitattuna. Vastaukset olivat 0-10 000 euroa ja mediaaniarvo oli 50 euroa.

Tutkimuksen mukaan kävijöiden keskimääräinen rahankäyttö oli 107 euroa käyntikertaa kohden Hiidenportin kansallispuistossa ja sen lähialueilla. Suurimmat paikallistaloudelliset ja työllisyysvaikutukset olivat majoitus-, kahvila- ja ravintolapalveluilla. Hiidenportin kansallispuiston paikallistaloudelliset vaikutukset olivat vuoden 2020 käyntimäärällä laskettuina noin 1,76 miljoonaa euroa ja työllisyysvaikutukset 16 henkilötyövuotta.

Mera information

Julkaisun liite 4 Kyselylomake ei ole saavutettava.