Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2004
Sidantal 44 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 72
ISSN-L 1235-8983
ISBN 952-446-388-1 (painettu), 952-446-389-x (pdf)
Sammandrag

Hoito- ja käyttösuunnitelma laadittiin osana Syöte Life -projektia. Pääosin Euroopan unionin Life -luontorahaston rahoittama Syöte Life -projekti oli nimeltään “Boreaalisten luonnonmetsien suojelun ja muiden maankäyttömuotojen yhteensovittaminen Syötteen alueella”. Projekti alkoi vuonna 1999 ja päättyi vuonna 2002. Hankkeen tavoitteena oli suunnitella alueen maankäyttö siten, että arvokkaat luontotyypit ja tärkeät lajit säilyvät ja samalla turvataan matkailun tulevaisuus sekä paikallisväestön mahdollisuus elinkeinojen harjoittamiseen.

Iso-Syötteen retkeilyalue perustettiin valtioneuvoston päätöksellä vuonna 1985. Retkeilyalueen rajausta muutettiin vuonna 2000 siten, että alueen pohjoisosa (3 380 ha) liitettiin 15. kesäkuuta 2000 perustettuun Syötteen kansallispuistoon, mutta alueen eteläosa jäi edelleen ulkoilulain mukaiseksi valtion retkeilyalueeksi. Retkeilyalueen pinta-ala on 1 150 hehtaaria. Alue rajautuu Syötteen kansallispuistoon ja vuonna 1999 Metsähallituksen päätöksellä perustettuun Syötteen virkistysmetsään. Nämä kolme aluetta, joille kaikille laaditaan hoito- ja käyttösuunnitelma, muodostavat yhdessä Syötteen virkistys- ja luonnonsuojelualuekokonaisuuden.

Retkeilyalue muodostaa yhdessä Syötteen kansallispuiston kanssa yhtenäisen vanhojen metsien ketjun. Kokonaisuus on Pohjois-Pohjanmaan tärkeimpiä metsiensuojelualueita. Retkeilyalueen vanhat metsät kuuluvat Euroopan unionin luontodirektiivin suojelullisesti arvokkaiksi määrittelemiin boreaalisiin luonnonmetsiin. Alueelle tyypilliset laki- ja rinnesuot kuuluvat em. luontodirektiivissä mainittuun aapasuo-luontotyyppiin. Hoito- ja käyttösuunnitelma sovittaa yhteen retkeilyalueen luonto- ja kulttuuriarvojen suojelun, maisemansuojelun, matkailu- ja virkistyskäytön, metsätalouden sekä paikallisväestön perinteiset oikeudet. Suunnitelmalla turvataan luontodirektiivin luontotyyppien ja lajien säilyminen sekä Natura-alueen suojelutavoitteiden toteutuminen. Suunnitelmaa laadittaessa inventoitiin alueen luontodirektiivin mukaiset luontotyypit, jotka jätetään metsätalouskäytön ulkopuolelle.

Suunnitelma noudattaa ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden periaatteita. Ekologisesti kestävän matkailu- ja retkeilykäytön perustana ovat pitkäjänteinen kävijälaskenta ja kulumisen seuranta sekä luonnontilan tarkkailu. Retkeilyalue tarjoaa mahdollisuuden matkailuelinkeinon harjoittamiseen paikallisille yrittäjille, mikä tukee taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden periaatetta. Retkeilyalueen hoito ja käyttö toteutetaan Metsähallituksen ympäristö- ja laatujärjestelmän periaatteiden mukaisesti. Keskeistä on palvelurakenteiden korkea laatu. Tavoitteena on rakentaa tasokas reittiverkko sekä yhtenäinen ja laadukas opastusjärjestelmä. Syötteen aluetta kokonaisuudessaan kehitetään ympärivuotisena matkailukohteena, jossa retkeilyalue toimii jokamiesretkeilyn ja matkailun päiväkohteena.

Elektronisk publicering
Tillgänglig i tryckt format
Pris 0 €