Författare Hiltunen Veikko, Väisänen Merja (toim.)
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2004
Sidantal 81 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja 50
ISSN-L 1239-1670
ISBN 952-446-409-8 (painettu)
Sammandrag

Metsähallitus asetti vuoden 2001 alussa luonnonvarojen suunnittelun kehittämishankkeen, jonka tehtävänä oli kehittää luonnonvarojen suunnittelujärjestelmää niin että luonnonvara- ja alue-ekologinen suunnittelu yhdistetään samaan suunnitteluprosessiin. Uutta järjestelmää testattiin Kainuussa ja työn tuloksena valmistui uusimuotoinen luonnonvarasuunnitelma Kainuun valtion maille kaudelle 2002-2011. Edellinen luonnonvarasuunnitelma kattaa kauden 1997-2006 ja Kainuun valtion maiden alue-ekologinen suunnittelu tehtiin vuosina 1995-2001.

Luonnonvarasuunnittelussa kerätään tietoa luonnonvaroista ja niihin kohdistuvista odotuksista sekä tuotetaan tietoa luonnonvarojen tarjoamista mahdollisuuksista. Suunnittelutyö tehdään vuorovaikutuksessa toimintaympäristön kanssa. Kainuun suunnitelma laadittiin tiiviissä yhteistyössä paikallisista sidosryhmistä koostuvan yhteistyöryhmän kanssa. Lisäksi kuultiin Metsähallituksen Oulun läänin neuvottelukuntaa ja Kainuun kuntia sekä paikallisia asukkaita.

Kainuun suunnitelmassa on tarkasteltu Metsähallituksen Kainuun maiden, metsien ja vesien käyttöä ja hoitoa kestävyyden eri näkökulmista. Vaihtoehtojen avulla selvitettiin luonnonvarojen tarjoamia mahdollisuuksia eri käyttömuotojen kannalta. Vaihtoehtojen tulokset kertovat millä tavalla käyttömuodot vaikuttavat toisiinsa. Vaihtoehtojen tulosten perusteella arvoitiin nykyisen toimintatavan hyvyyttä ja toiminnan painotusten muutostarvetta. Äänestysmenetelmiä käytettiin arvioinnin tukena ryhmien työssä. Arvioinnin lopputulos oli, että alkavalla kaudella matkailu- ja virkistyskäytön painoa lisätään jonkin verran aiemmasta. Muutos toteutetaan korostamalla maisema-arvoja matkailun painopistealueilla sijaitsevien metsien käsittelyssä. Muina toiminnan linjauksina päätettiin metsätalouden mitoitus alkavalle kaudelle sekä linjattiin luonnonsuojelun ja matkailu- ja virkistyskäytön kehittämistoimenpiteitä. Myös kaavoituksen ja maa-ainestoimintojen mitoitukseen ja suuntaukseen otettiin kantaa. Alkavalla kaudella Kainuun luonnonvaroja hoidetaan ja käytetään Metsähallituksen yleisten toimintaperiaatteiden mukaisesti ja maankäyttö säilyy pääpiirtein nykyisellään.

Elektronisk publicering
Upplagan har utgått