Författare Forststyrelsen
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2021
Sidantal 2 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
Sammandrag

Kajaneborg byggdes för att trygga den östra gränsen av riket Sverige. Borgen fungerade som garnison och administrativt centrum, men även som fängelse. Borgen sprängdes 1716.