Författare Junninen Kaisa
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2009
Sidantal 51 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 182
ISSN-L 1235-6549
ISBN 978-952-446-725-4 (painettu), 978-952-446-726-1 (pdf)
Sammandrag

Kalkkikääpä (Antrodia crassa) on luonnonsuojeluasetuksessa uhanalaiseksi ja erityisesti suojeltavaksi määritelty laji, jonka metsätalousalueilla sijaitsevien esiintymäpaikkojen suojelemiseksi on viime vuosina valmisteltu kymmeniä rajausesityksiä erityisesti Lapissa ja Kainuussa. Tämä suojeluselvitys kokoaa yhteen kalkkikäävän esiintymiseen liittyvät aineistot, joiden pohjalta tarkastellaan lajin ekologiaa, populaatiokokoa, esiintymistä, levinneisyyttä ja suojelutilannetta sekä arvioidaan kalkkikäävän uhanalaisuutta.

Lisäksi selvityksessä käydään läpi kaikki kalkkikäävän tunnetut havaintopaikat (317 kpl 13.8.2008 mennessä) ja arvioidaan esiintymien elinvoimaisuutta pitkällä aikavälillä. Metsätalousalueille tehdyt erityisesti suojeltavan lajin rajausesitykset pohjautuvat kalkkikääpäpopulaatioiden säilyvyysmalliin, joka julkaisun liitteenä. Liitteenä ovat myös Metsähallituksen luontopalveluiden laatimat toimintaperiaatteet, joiden avulla huomioidaan Metsähallituksen metsätalousalueilla sijaitsevat kalkkikääpäesiintymät.

Kalkkikääpä on kaatuneista mäntykeloista riippuvainen laji, jonka nykyinen esiintymisalue painottuu kuiville ja kuivahkoille kankaille Itä- ja Pohjois-Suomeen. Kalkkikäävästä tunnetaan Suomessa noin 300 havaintopaikkaa, mutta selvityksessä lajin todellisen populaatiokoon arvioidaan olevan noin 3 000. Tästä 80–90 % sijoittuu suojelualueille ja 75 % Metsä-Lapin metsäkasvillisuus­lohkolle. Eteläboreaaliselta vyöhykkeeltä tunnetaan vain yksi havaintopaikka, jossa on eläviä kalkkikääpiä. Uudenkin uhanalaisarvion mukaan kalkkikääpä on uhanalainen laji, mutta se ei täytä erityisesti suojeltavan lajin määritelmää.

Tillgänglig i tryckt format
Pris 0 €