Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2007
Sidantal 45 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 28
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-446-575-5 (pdf)
Sammandrag

Kansannevan–Itämäen alue sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan kaakkoisosassa, Pyhännän kunnassa. Suunnitelma-alueen pinta-ala on 2 414 ha, ja se muodostuu Kansanneva–Kurkineva–Muurainsuon soidensuojelualueesta (laki 676/1981), Kinkerisaarennevan ja Eteläjoen vanhojen metsien suojelualueesta (asetus 1115/1993) ja Itämäen Natura-alueesta.

Alueella on erityistä merkitystä luonnonsuojelulle mm. monipuolisen metsä- ja suoluonnon sekä alueella elävän monipuolisen uhanalaisen lajiston vuoksi.

Kansannevan–Itämäen suunnitelma-alueen hoidon ja käytön tavoitteena on ennallistamalla nopeuttaa luonnontilan palautumista talouskäytössä olleille metsille ja soille, sekä muuten säilyttää alue luonnontilaisena. Luonnon virkistyskäytön mahdollisuuksia lisätään ja palveluvarustusta parannetaan. Alueen merkitystä lähivirkistys- ja luontomatkailukohteena pyritään lisäämään opastuksella ja viestinnällä.

Suunnitelma perustuu lakeihin ja asetuksiin, EU:n luonto- ja lintudirektiivin määräyksiin, Metsähallituksen luonnonsuojelualueiden hoidon periaatteisiin, perusselvityksiin alueen luonnosta ja käytöstä, Metsähallituksen suunnitteluohjeeseen, sidosryhmien antamiin tietoihin ja näkemyksiin sekä paikallisten asukkaiden mielipiteisiin. Osallistamisen tuloksia on hyödynnetty mm. alueen käytön linjauksissa.

Hoito- ja käyttösuunnitelmassa esitetyissä linjauksissa pyritään sovittamaan yhteen alueen eri käyttömuodot alueen luonnontilaisuus säilyttäen sekä tukemaan nykyisenkaltaista käyttöä ohjatusti ja kysyntälähtöisesti.