Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2016
Sidantal 74 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 141
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-295-134-2 (pdf)
Sammandrag

Kuhmoisten kunnassa sijaitseva ja Metsähallituksen hallinnassa oleva Kärppäjärven Natura-alue (809 ha) on lähes kokonaan suojelun piirissä: 208 hehtaaria sisältyy Kuoppa-ahon vanhojen metsien suojelualueeseen ja muu alue kuuluu lähes kokonaan Metsähallituksen suojelumetsään. Ainoastaan Vähä Kärppäjärven kämpän ja Lähteenmäen pihapiirit ovat suojeltujen alueiden ulkopuolella.

Kärppäjärvi on seudullisesti erittäin tärkeä boreaalisten luonnonmetsien suojelualue Etelä-Suomessa. Kärppäjärvellä on suuri merkitys metsäisten suojelualueiden kytkeytyneisyydelle ja alue on arvokas erityisesti vanhojen metsien lehtipuilla viihtyvän lajiston suojelun kannalta. Alueen virkistyskäyttö tapahtuu jokamiehenoikeuksin, eikä Kärppäjärvelle erityisesti ohjata virkistyskäyttöä lukuun ottamatta vuokrakäytössä olevaa Vähä Kärppäjärven kämppää. Suojelumetsän alueella metsästetään pienriis-taa ja hirvieläimiä.

Suunnittelualueen keskeisiä arvoja ovat 10 luontodirektiivin luontotyyppiä, 10 lintudirektiivin lajia sekä neljä muuta direktiivilajia, suurten haapojen eliölajisto ja muut uhanalaiset lajit, metsäekosysteemi, haapajatkumo ja palojatkumo, silmälläpidettävät ja indikaattorilajit, hirvieläinten ja pienriistan metsästysmahdollisuudet, arvokas kallioalue ja paikallisesti arvokas harjualue.

Kärppäjärven arvoille haittaa tai uhkaa aiheuttavat alueen aiempi voimakas metsätalouskäyttö ja metsäpalojen puuttuminen, jotka ovat johtaneet metsälajiston ja metsien rakenteen yksipuolistumiseen. Soiden ojitukset ja purojen perkaukset ovat muuttaneet metsäisten soiden ja pienvesien vesitaloutta. Alueen arvokkaan haapapuuston uusiutumista estää hirvien ylilaidunnus.

Suunnitelman päämäärinä on saattaa suojeltavien lajien ja luontotyyppien tila suotuisaksi, käynnistää luontainen sukkessio ennallistamispoltoilla, parantaa vesioloiltaan muuttuneiden alueiden luontotyyppien tilaa ja turvata lehtipuuston uudistuminen sekä lehtilahopuun jatkumo. Lisäksi tavoitteena on edistää valittujen kulttuuriperintökohteiden säilymistä, poistaa alueelta luvattomat rakenteet, vähentää vieraslajeja, ylläpitää kalasääsken elinmahdollisuuksia ja perustaa Kärppäjärven suojelumetsä luonnonsuojelualueeksi. Tulevaisuuden visiona on, että Kärppäjärvi on erämaista ja luonnontilaista aluetta, jossa vanhojen metsien lajit ja luontotyypit voivat hyvin ja joka tarjoaa mahdollisuuksia marjastukseen, sienestykseen ja muuhun luonnossa virkistäytymiseen.

Tavoitteisiin pyritään erilaisten, pääasiassa luonnonsuojeluun liittyvien toimenpiteiden sekä käytön ohjauksen avulla. Vyöhykeratkaisussa Kärppäjärven Natura-alue on lähes kokonaan (813,3 ha) syrjävyöhykettä, joka pidetään mahdollisimman rauhallisena ja erämaisena. Virkistäytyminen tapahtuu pääasiassa jokamiehenoikeuksilla. Vähä Kärppäjärven kämpän ja Lähteenmäen tilan ympäristöt (2,8 ha) ovat retkeily- ja luontomatkailuvyöhykettä. Aktiivisina hoitotoimenpiteinä alueella toteutetaan metsien ja soiden ennallistamista, polttoja ja uhanalaisten lajien elinympäristöjen hoitoa. Virkistyskäyttöön liittyen alueella ei tehdä aktiivisia toimenpiteitä. Hirvien haavantaimiin kohdistuvan laidunpaineen pienentämiseksi suositellaan hirvenmetsästyksen lisäämistä alueella. Suojelumetsä esitetään perustettavan luonnonsuojelualueeksi.

Hoito- ja käyttösuunnitelma on laadittu Euroopan komission LIFE-rahoituksella (Luonnonhoito-LIFE, LIFE10 NAT/FI/00048).