Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2007
Sidantal 35 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 23
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-446-569-4 (pdf)
Sammandrag

Kermajärvi kuuluu valtioneuvoston 20.12.1990 tekemän periaatepäätöksen mukaiseen valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan sekä Suomen Natura 2000 -kohteisiin. Rantojensuojeluohjelma-alue on sama kuin Natura 2000 -alue. Kansallispuisto sijaitsee Heinäveden kunnan alueella. Hoito- ja käyttösuunnitelma koskee vain Metsähallituksen omistamaa, pinta-alaltaan 3 740 ha:n aluetta, josta maata on 2 240 ha ja vesialueita 1 500 ha. Aluerajauksen sisällä on noin 1,6 ha yksityismaita.

Kermajärvi on lähes luonnontilainen järvialue, joka muodostuu laajasta selkävesialueesta sekä itäosan sokkeloisesta saaristosta. Rannat ovat karuja kallio- ja kivikkorantoja. Saarten sisäosissa kasvillisuuden rehevyyserot voivat olla suuriakin. Korkeat mäet ovat karun kallioisia, kun taas rinteillä ja notkoissa kasvillisuus on paikoin hyvinkin rehevää. Kermajärven alueelta on löydetty yksi alueellisesti uhanalainen kasvilaji.

Kermajärven luonnonsuojelun päätavoitteet ovat:

  1. Eteläsuomalaisen rakentamattoman ranta-, saaristo- ja selkävesiluonnon suojelu
  2. Metsäluonnon suojelu ja monimuotoisuuden lisääminen.

Alue on jaettu syrjä-, virkistyskäyttö- ja rajoitusvyöhykkeisiin. Rajoitusvyöhykkeisiin kuuluvat lokkien pesimäluodot ja kalasääsken pesimäreviirit, joilla liikkuminen on kielletty 1.4.–31.7.

Rajoitusvyöhykkeitä lukuun ottamatta liikkuminen Kermajärven rantojensuojeluohjelma-alueella on sallittua veneellä, jalkaisin ja hiihtäen.

Kermajärven alueen retkeilykäyttö on toistaiseksi ollut melko vähäistä. Aluetta ovat hyödyntäneet lähinnä paikalliset asukkaat metsästys-, kalastus- ja marjastusalueinaan. Rantojensuojeluohjelma-alueelle on rakennettu kolme vaatimattomasti varustettua retkisatamaa, jotka vastaavat alueen tämänhetkistä käyttötarvetta.

Elektronisk publicering