Författare Aspholm Paula
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2019
Sidantal 42 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 248
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-295-257-8 (pdf)
Sammandrag

Korouoman rotkolaakso sijaitsee Posion kunnassa, Itä-Lapissa. Korouoma on ympärivuotinen retkeilykohde, jossa rekisteröitiin 28 300 käyntiä vuonna 2018.

Korouoman kävijätutkimus toteutettiin kesällä 2018 ja talvella 2019 samanaikaisesti Riisitunturin kävijätutkimuksen kanssa. Tutkimuksessa selvitettiin alueen kävijärakennetta, kävijöiden virkistysmotiiveja, kävijätyytyväisyyttä, kävijöiden rahankäyttöä ja paikallistaloudellisia vaikutuksia sekä kävijöiden kokemia terveys- ja hyvinvointivaikutuksia.

Kotimaisten kävijöiden osuus vastanneista oli 81 % ja ulkomaisten 19 %. Useimmiten Korouomaan tultiin omista perheenjäsenistä koostuvissa 2-5 hengen seurueissa, ja tärkeimmät aktiviteetit olivat kävely, retkeily ja luonnon nähtävyyksien katselu. Päiväkävijöiden osuus vastanneista oli 78 %. Päiväkävijät viipyivät Korouomalla keskimäärin 3,5 tuntia.

Kävijöiden keskimääräinen rahankulutus oli 97 euroa ja kävijöiden kokonaistulovaikutus paikallistalouteen 2,9 miljoonaa euroa pohjautuen vuoden 2018 käyntimäärään Korouomassa.

Korouoman valtakunnallisesti vertailukelpoinen kävijätyytyväisyysindeksi on 4,36. Tyytyväisimpiä kävijät olivat tulentekopaikkoihin ja laavuihin, maiseman vaihtelevuuteen, yleiseen turvallisuuteen ja siisteyteen, taukopaikkojen riittävyyteen ja kuntoon. Huonoimmat arvosanat saivat tiestö, yleisökäymälät, erityistarpeiden huomioonottaminen, vuokra- ja varaustuvat, Metsähallituksen alueen palvelut sosiaalisessa mediassa ja yrittäjien tuottamat palvelut. Pääsääntöisesti vastaajat eivät kokeneet merkittäviä häiriötekijöitä vierailullaan.

Kävijätutkimuksen vastaajat kokivat fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvointinsa lisääntyneen ja arvioivat käynnin hyvinvointivaikutusten rahalliseksi arvoksi keskimäärin 161 euroa.